Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Monitor Scholen op Zuid 2023

  De monitor Scholen op Zuid is ondersteunend aan de pijler school, een signalerend instrument voor de partners van het NPRZ. De monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen van de in het NPRZ naar schoolgaande leerlingen in het primair onderwijs

  / Onderwijs / 994 kB

 • Feitenkaart leerlingstromen 2024

  De feitenkaart bevat tabellen die inzichtelijk maken hoeveel leerlingen in de leerplichtige
  leeftijd (5 tot 18 jaar) in Rotterdam wonen en waar zij naar school gaan. En hoeveel
  buiten Rotterdam wonen en binnen Rotterdam naar school gaan.

  / Onderwijs / 321411 kB

 • Feitenkaart VE-monitor Rotterdam 2023

  In de feitenkaart VE-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuteropvang en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

  / Onderwijs / 743 kB

 • Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2022* (voorlopige cijfers)

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2022 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in het najaar van 2024 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.

  / Onderwijs / 379 kB

 • Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2021

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2021 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Deze versie vervangt de eerdere versie met voorlopige gegevens.

  / Onderwijs / 383960 kB

 • Lerarenmonitor 2022

  Het lerarentekort in Rotterdam is net als in heel Nederland een groot en groeiend probleem. Daarom is het voor de gemeente belangrijk om zowel kennis te hebben van de ontwikkeling in de aantallen Rotterdamse studenten aan lerarenopleidingen en werkzame Rotterdamse leraren, als van de samenstelling daarvan. De gemeente Rotterdam heeft deze informatie nodig voor de doorontwikkeling van de Rotterdamse lerarenaanpak.

  / Onderwijs / 3249407 kB

 • Segregatiemonitor voortgezet onderwijs 2023

  In de segregatiemonitor voortgezet onderwijs wordt gekeken naar onderwijssegregatie op basis van de sociaaleconomische positie van leerlingen (gemeten door het ouderlijk opleidingsniveau) en hun migratieachtergrond. Met onderwijssegregatie wordt bedoeld een ongelijke verdeling van leerlingen over scholen op basis van ongelijkheden in termen van sociaaleconomische, etnische of andere kenmerken ten opzichte van de woonomgeving.

  / Onderwijs / 2705 kB

 • Segregatiemonitor primair onderwijs 2023

  In de segregatiemonitor primair onderwijs wordt gekeken naar onderwijssegregatie op basis van de sociaaleconomische positie van leerlingen (gemeten door het ouderlijk opleidingsniveau) en hun migratieachtergrond. Met onderwijssegregatie wordt bedoeld een ongelijke verdeling van leerlingen over scholen op basis van ongelijkheden in termen van sociaaleconomische, etnische of andere kenmerken ten opzichte van de woonomgeving.

  / Onderwijs / 3510 kB

 • Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2023

  In de Basismonitor Onderwijs NPRZ wordt de onderwijsdeelname en -prestaties van de jeugd uit Rotterdam Zuid in kaart gebracht. Tevens brengt de monitor de positie van NPRZ ten opzichte van het gemiddelde in de vier grote steden in beeld en is er aandacht voor de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

  Auteurs: Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam en OBI, gemeente Rotterdam

  / Onderwijs / 3356 kB

 • Mate van geletterdheid, gemeente Rotterdam (tabellen en toelichting), CBS

  In opdracht van team taal (MO) heeft het CBS een schatting gemaakt van laaggeletterdheid in Rotterdam. Dit heeft geresulteerd in een vergelijking van de mate van geletterdheid in 2016 met 2022.

  / Onderwijs / 423264 kB

 • Mate van geletterdheid, gemeente Rotterdam (tabellen en toelichting), CBS

  In opdracht van team taal (MO) heeft het CBS een schatting gemaakt van laaggeletterdheid in Rotterdam. Dit heeft geresulteerd in een vergelijking van de mate van geletterdheid in 2016 met 2022.

  / Onderwijs / 614201 kB

 • Basismonitor NPRZ (school)loopbanen 2022

  In dit onderzoek worden cohorten leerlingen gevolgd in hun onderwijsloopbaan naar de arbeidsmarkt. Het betreft jongeren uit Rotterdam Zuid die in schooljaren 2010/2011 tot en met 2014/2015 onderwijs volgden.

  / Onderwijs / 7566414 kB

 • Feitenkaart VE-monitor Rotterdam 2022

  In de feitenkaart VE-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuteropvang en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

  / Onderwijs / 609478 kB

 • Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2020

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2020 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Deze versie vervangt de eerdere versie met voorlopige gegevens.Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2020 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Deze versie vervangt de eerdere versie met voorlopige gegevens.

  / Onderwijs / 729 kB

 • Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2021* (voorlopige cijfers)

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2021 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in het najaar van 2023 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.

  / Onderwijs / 746269 kB

 • Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2021

  In de Basismonitor Onderwijs NPRZ wordt de onderwijsdeelname en -prestaties van de jeugd uit Rotterdam Zuid in kaart gebracht. Tevens brengt de monitor de afstand ten opzichte van het gemiddelde in de vier grote gemeenten in beeld en is er aandacht voor de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

  Auteurs: Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam en OBI, gemeente Rotterdam

  / Onderwijs / 3085710 kB

 • Onderwijsachterstandenindicatoren in het basisonderwijs NPRZ

  In deze rapportage staat de ontwikkeling van de leerlingpopulatie in het NPRZ-gebied in de periode 2011-2020 in vergelijking met de vier grote steden en andere gebieden (het schoolgebied) centraal? Voor het beantwoorden van deze vraag zijn de door het CBS ontwikkelde onderwijsscore en de onderliggende indicatoren gebruikt. Het resultaat is gebruikt voor de midterm review van het programma NPRZ.

  Auteurs: Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam en OBI, gemeente Rotterdam

  / Onderwijs / 1364102 kB

 • Feitenkaart ve-monitor Rotterdam 2021

  In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

  / Onderwijs / 779415 kB

 • Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2020* (voorlopige cijfers)

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2020 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in het najaar van 2022 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.

  / Onderwijs / 258 kB

 • Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2019

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2019 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Deze versie vervangt de eerdere versie met voorlopige gegevens.

  / Onderwijs / 262893 kB

 • Segregatiemonitor primair onderwijs

  In de segregatiemonitor primair onderwijs wordt gekeken naar onderwijssegregatie op basis van de sociaaleconomische positie van leerlingen (gemeten door het ouderlijk opleidingsniveau) en hun migratieachtergrond. Met onderwijssegregatie wordt bedoeld een ongelijke verdeling van leerlingen over scholen op basis van ongelijkheden in termen van sociaaleconomische, etnische of andere kenmerken ten opzichte van de woonomgeving.

  / Onderwijs / 2521 kB

 • Segregatiemonitor voortgezet onderwijs

  In de segregatiemonitor voortgezet onderwijs wordt gekeken naar onderwijssegregatie op basis van de sociaaleconomische positie van leerlingen (gemeten door het ouderlijk opleidingsniveau) en hun migratieachtergrond. Met onderwijssegregatie wordt bedoeld een ongelijke verdeling van leerlingen over scholen op basis van ongelijkheden in termen van sociaaleconomische, etnische of andere kenmerken ten opzichte van de woonomgeving.

  / Onderwijs / 1662 kB

 • Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2020

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van de digitale toegankelijkheid. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op via Onderzoek010’

  In de Basismonitor Onderwijs NPRZ wordt de onderwijsdeelname en -prestaties van de jeugd uit Rotterdam Zuid in kaart gebracht. Tevens brengt de monitor de achterstand ten opzichte van het gemiddelde in de vier grote gemeenten in beeld en is er aandacht voor de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

  Auteurs: Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam en OBI, gemeente Rotterdam

  / Onderwijs / 3095 kB

 • Literatuuronderzoek Onderwijs-arbeidsloopbanen mbo-gediplomeerden

  Rapportage literatuuronderzoek waarin de bevindingen van eerder Rotterdamse onderzoek naar onderwijs-arbeidsmarktloopbanen van mbo-gediplomeerden worden onderbouwd met landelijke literatuur.

  / Onderwijs / 4344523 kB

 • Loopbanen van mbo-gediplomeerden in Rotterdam

  Op verzoek van het themanetwerk Arbeid en Participatie is er een onderzoek uitgevoerd over Rotterdamse mbo-gediplomeerden die in 2010/2011 hun diploma haalden. Van hen is gedurende een periode van ruim 6 jaar hun onderwijs- en arbeidsmarktpositie in kaart gebracht. Het verloop van deze posities blijkt samen te hangen met het niveau en de richting van het behaalde diploma én met achtergrondkenmerken.

  / Onderwijs / 3611 kB

 • Onderwijs-Zorgarrangementen in praktijk.

  Ervaringen van betrokken organisaties. Een onderzoek onder institutionele stakeholders (w.o. scholen en zorgaanbieders) naar hun ervaringen met de onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s). Deze OZA’s zijn bedoeld om integrale hulp te bieden en daardoor de schoolparticipatie van kwetsbare leerlingen te borgen en hun ontwikkelingsperspectief te vergroten. Het onderzoek laat onder meer zien dat de eerste resultaten positief worden gewaardeerd, maar dat er ook nog veel verschillen zijn in ondersteuningsbehoeften (bij scholen), dat onduidelijk is voor wie deze OZA’s nu wel en niet zijn bedoeld, wat OZA’s wel en niet kunnen of zouden moeten inhouden. Er is dus in operationele zin nog werk aan de winkel.

  / Onderwijs / 4127 kB

 • Tweeëntwintigjaar en startgekwalificeerd?

  In dit onderzoek is in kaart gebracht in hoeverre de jongeren van 22 jaar in de RMC-regio Rijnmond startgekwalificeerd waren in de jaren 2012 en 2017 in combinatie met een aantal achtergrondkenmerken. Op deze manier is zichtbaar gemaakt waarin jongeren met en zonder startkwalificatie (wel of niet schoolgaand) van elkaar verschillen.

  / Onderwijs / 2687708 kB

 • Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2018

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2018 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS.

  / Onderwijs / 404 kB

 • Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2019

  Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam en OBI, gemeente Rotterdam In de vijfde editie van de basismonitor onderwijs wordt de jeugd uit Rotterdam Zuid wat betreft onderwijsdeelname en -prestaties in kaart gebracht. Tevens brengt de monitor de achterstand ten opzichte van het gemiddelde in de vier grote gemeenten in beeld en is er aandacht voor de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

  / Onderwijs / 3206 kB

 • LVB en Mensenhandel.

  Een overzicht van beschikbare tools en interventies voor het onderwijsveld ter preventie van loverboyproblematiek. Het overzicht bevat zowel tools en interventies voor leerlingen als voor onderwijskrachten.

  / Onderwijs / 1146742 kB

 • BRIDGE: de brug van school naar werk

  Eindrapport Monitoring en Evaluatie. Het rapport bevat de resultaten van het door Europa gefinancierde programma BRIDGE waarmee de loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het onderwijs in Rotterdam Zuid is geïmplementeerd. Auteur: A. Gelderblom e.a., SEOR, oktober 2019

  / Onderwijs / 3460270 kB

 • Kansrijk Leren kiezen

  Het doel van deze evaluatie is meer zicht krijgen op de uitvoeringspraktijk en ervaren opbrengsten van het LOB-programma van BRIDGE op scholen. De percepties en ervaringen van leerlingen, ouders, leraren en schoolleiding staan daarbij centraal. Door te focussen op de percepties en ervaringen van diverse betrokkenen wordt duidelijk gemaakt wat de werkzame bestanddelen van BRIDGE zijn en welke randvoorwaarden van belang zijn voor een goede uitvoering van het programma. Auteur: C. Buers e.a., Regioplan, oktober 2019

  / Onderwijs / 2815046 kB

 • Basismonitor Onderwijs NPRZ (school) loopbanen 2019

  In dit onderzoek worden cohorten leerlingen gevolgd in hun onderwijsloopbaan naar de arbeidsmarkt. Het betreft jongeren uit Rotterdam Zuid die in 2010/2011 en in 2011/2012 onderwijs volgden.

  / Onderwijs / 2012194 kB

 • Rapportage Schoolkeuze aan de Maas

  De gemeente Rotterdam heeft laten onderzoeken welke schoolkeuzemotieven en -behoeften er zijn onder Rotterdamse ouders en (vo-)leerlingen. Dit om inzicht te krijgen of het onderwijsaanbod in de buurt voldoet aan de wensen van ouders en leerlingen die daar wonen en in wat ouders er toe beweegt om voor een school te kiezen buiten hun eigen woongebied. Auteur: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent

  / Onderwijs / 1163897 kB

 • Basismonitor NPRZ Verklarende analyse

  In dit onderzoek is gezocht naar verklaringen voor de verschillen in Onderwijsprestaties van jongeren wonend in Rotterdam Zuid en jongeren wonend in overig Rotterdam

  / Onderwijs / 1326 kB

 • Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2018

  In samenwerking met: (Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam en OBI, gemeente Rotterdam) In de vierde editie van de basismonitor is zichtbaar dat de jeugd die opgroeit in Rotterdam Zuid het beter doet in het onderwijs dan een paar jaar geleden. Echter er is nog steeds een achterstand ten opzichte van het gemiddelde in de vier grote gemeenten.

  / Onderwijs / 3857 kB

 • Pilot VVE-monitor Rotterdam 2017, uitgevoerd door BCO Onderwijsadvies

  In de pilot vve monitor is informatie samengebracht over ‘toeleiding en bereik’, ‘kwaliteit van vve’ en ‘opbrengsten’ van de gesubsidieerde Rotterdamse voorscholen.

  / Onderwijs / 4501320 kB

 • Staat van het Rotterdams onderwijs, 2018

  De Staat van het Rotterdams onderwijs geeft een overzicht van de ontwikkelingen in het onderwijs vanaf het VVE tot en met het hoger onderwijs.

  / Onderwijs / 1189 kB

 • Schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs

  De studie geeft een inzicht in het schoolkeuzeproces en de schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs Schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs

  / Onderwijs / 1214 kB

 • Samen talenten en kansen versterken

  Manifest voor onderwijs van Kenniswerkplaats Rotterdams Talent Met het onderwijsmanifest biedt de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent het nieuwe college en onderwijsbesturen specifieke aanbevelingen voor robuust en passend Rotterdams onderwijs.

  / Onderwijs / 1179 kB

 • Samen talenten en kansen versterken

  Manifest voor onderwijs van kenniswerkplaats Rotterdams Talent Met het onderwijsmanifest biedt de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent het nieuwe college en onderwijsbesturen specifieke aanbevelingen voor robuust en passend Rotterdams onderwijs.

  / Onderwijs / 888 kB

 • Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2017

  Derde meting De jaarlijkse monitor van het NPRZ laat vanaf het schooljaar 2008/2009 de onderwijspositie van op Zuid wonende leerlingen in vergelijking met de rest van Rotterdam en de vier grote steden zien.

  / Onderwijs / 3083 kB

 • Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid

  Omschrijving van (school)loopbanen van op Zuid wonende leerlingen uit het basisonderwijs, uit het voortgezet onderwijs en van mbo-gediplomeerden.

  / Onderwijs / 827 kB

 • Maakonderwijs

  Maakonderwijs in primair en voortgezet onderwijs.

  / Onderwijs / 295 kB

 • Maakonderwijs bijlage vragenlijst open antwoorden en rechte tellingen

  Onderwijs, maakonderwijs, maaktechnieken, programmeren, moderne technieken, panel

  / Onderwijs / 984 kB

 • Schoolkeuzemotieven van ouders, Een literatuurstudie

  De studie geeft een overzicht van schoolkeuzemotieven van ouders bij de keuze van de basisschool voor hun kind.

  / Onderwijs / 970 kB

 • Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid

  Determinanten van onderwijsprestaties

  / Onderwijs / 891 kB

 • Leerlingenprognoses Primair Onderwijs Rotterdam 2017-2034

  Prognose van de leerlingen in het Primair Onderwijs in Rotterdam per school

  / Onderwijs / 547 kB

 • Feitenkaart VVE-monitor 2016

  In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

  / Onderwijs / 514 kB

 • Basismonitor Onderwijs NPRZ 2016

  De Basismonitor bevat de feitelijke cijfers over de schoolloopbaan van kinderen / jongeren die wonen in Rotterdam Zuid vanaf 2010. De monitor vormt de basis waarmee zicht wordt gegeven op de ontwikkeling van de onderwijsprestaties van de jeugd van Zuid, m

  / Onderwijs / 2951 kB

 • Feitenkaart VVE-monitor 2015

  In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

  / Onderwijs / 607 kB

 • Basismonitor Onderwijs NPRZ 2015

  De Basismonitor bevat de feitelijke cijfers over de schoolloopbaan van kinderen / jongeren die wonen in Rotterdam Zuid vanaf 2010. De monitor vormt de basis waarmee zicht wordt gegeven op de ontwikkeling van de onderwijsprestaties van de jeugd van Zuid, m

  / Onderwijs / 2310208 kB

 • Leerlingenprognoses Primair Onderwijs Rotterdam 2015-2034

  Prognose van de leerlingen in het Primair Onderwijs in Rotterdam per school

  / Onderwijs / 471 kB

 • Feitenkaart VVE-monitor 2014

  In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

  / Onderwijs / 479 kB

 • Feitenkaart VVE-monitor 2013

  In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

  / Onderwijs / 769 kB

 • Leerlingenprognoses Primair Onderwijs Rotterdam 2013-2030

  Prognose van de leerlingen in het Primair Onderwijs in Rotterdam per school

  / Onderwijs / 3814 kB

 • Leerlingenprognoses Primair Onderwijs Rotterdam 2010-2025

  Prognose van de leerlingen in het Primair Onderwijs in Rotterdam per school

  / Onderwijs / 611 kB