Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

LET OP.

Nog niet alle rapporten voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hier wordt aan gewerkt. Kunt u een rapport om deze reden niet raadplegen, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010.

/ Onderwijs / 22 kB

Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2020* (voorlopige cijfers)

Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2020 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in het najaar van 2022 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.

/ Onderwijs / 264937 kB

Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2019

Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2019 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Deze versie vervangt de eerdere versie met voorlopige gegevens.

/ Onderwijs / 262893 kB

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2020

In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

/ Onderwijs / 1528581 kB

Segregatiemonitor primair onderwijs

In de segregatiemonitor primair onderwijs wordt gekeken naar onderwijssegregatie op basis van de sociaaleconomische positie van leerlingen (gemeten door het ouderlijk opleidingsniveau) en hun migratieachtergrond. Met onderwijssegregatie wordt bedoeld een ongelijke verdeling van leerlingen over scholen op basis van ongelijkheden in termen van sociaaleconomische, etnische of andere kenmerken ten opzichte van de woonomgeving.

/ Onderwijs / 2582112 kB

Segregatiemonitor voortgezet onderwijs

In de segregatiemonitor voortgezet onderwijs wordt gekeken naar onderwijssegregatie op basis van de sociaaleconomische positie van leerlingen (gemeten door het ouderlijk opleidingsniveau) en hun migratieachtergrond. Met onderwijssegregatie wordt bedoeld een ongelijke verdeling van leerlingen over scholen op basis van ongelijkheden in termen van sociaaleconomische, etnische of andere kenmerken ten opzichte van de woonomgeving.

/ Onderwijs / 1702426 kB

Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2020

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van de digitale toegankelijkheid. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op via Onderzoek010’

In de Basismonitor Onderwijs NPRZ wordt de onderwijsdeelname en -prestaties van de jeugd uit Rotterdam Zuid in kaart gebracht. Tevens brengt de monitor de achterstand ten opzichte van het gemiddelde in de vier grote gemeenten in beeld en is er aandacht voor de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

Auteurs: Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam en OBI, gemeente Rotterdam

/ Onderwijs / 3095 kB

Literatuuronderzoek Onderwijs-arbeidsloopbanen mbo-gediplomeerden

Rapportage literatuuronderzoek waarin de bevindingen van eerder Rotterdamse onderzoek naar onderwijs-arbeidsmarktloopbanen van mbo-gediplomeerden worden onderbouwd met landelijke literatuur.

/ Onderwijs / 4344523 kB

Loopbanen van mbo-gediplomeerden in Rotterdam

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Op verzoek van het themanetwerk Arbeid en Participatie is er een onderzoek uitgevoerd over Rotterdamse mbo-gediplomeerden die in 2010/2011 hun diploma haalden. Van hen is gedurende een periode van ruim 6 jaar hun onderwijs- en arbeidsmarktpositie in kaart gebracht. Het verloop van deze posities blijkt samen te hangen met het niveau en de richting van het behaalde diploma én met achtergrondkenmerken.

/ Onderwijs / 2856 kB

Onderwijs-Zorgarrangementen in praktijk.

Ervaringen van betrokken organisaties. Een onderzoek onder institutionele stakeholders (w.o. scholen en zorgaanbieders) naar hun ervaringen met de onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s). Deze OZA’s zijn bedoeld om integrale hulp te bieden en daardoor de schoolparticipatie van kwetsbare leerlingen te borgen en hun ontwikkelingsperspectief te vergroten. Het onderzoek laat onder meer zien dat de eerste resultaten positief worden gewaardeerd, maar dat er ook nog veel verschillen zijn in ondersteuningsbehoeften (bij scholen), dat onduidelijk is voor wie deze OZA’s nu wel en niet zijn bedoeld, wat OZA’s wel en niet kunnen of zouden moeten inhouden. Er is dus in operationele zin nog werk aan de winkel.

/ Onderwijs / 4127 kB

Tweeëntwintigjaar en startgekwalificeerd?

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In dit onderzoek is in kaart gebracht in hoeverre de jongeren van 22 jaar in de RMC-regio Rijnmond startgekwalificeerd waren in de jaren 2012 en 2017 in combinatie met een aantal achtergrondkenmerken. Op deze manier is zichtbaar gemaakt waarin jongeren met en zonder startkwalificatie (wel of niet schoolgaand) van elkaar verschillen.

/ Onderwijs / 1612 kB

Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2018

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2018 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS.

/ Onderwijs / 404 kB

Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2019

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam en OBI, gemeente Rotterdam In de vijfde editie van de basismonitor onderwijs wordt de jeugd uit Rotterdam Zuid wat betreft onderwijsdeelname en -prestaties in kaart gebracht. Tevens brengt de monitor de achterstand ten opzichte van het gemiddelde in de vier grote gemeenten in beeld en is er aandacht voor de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

/ Onderwijs / 3063 kB

LVB en Mensenhandel.

Een overzicht van beschikbare tools en interventies voor het onderwijsveld ter preventie van loverboyproblematiek. Het overzicht bevat zowel tools en interventies voor leerlingen als voor onderwijskrachten.

/ Onderwijs / 1146742 kB

Basismonitor Onderwijs NPRZ (school) loopbanen 2019

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In dit onderzoek worden cohorten leerlingen gevolgd in hun onderwijsloopbaan naar de arbeidsmarkt. Het betreft jongeren uit Rotterdam Zuid die in 2010/2011 en in 2011/2012 onderwijs volgden.

/ Onderwijs / 1903 kB

Basismonitor NPRZ Verklarende analyse

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In dit onderzoek is gezocht naar verklaringen voor de verschillen in Onderwijsprestaties van jongeren wonend in Rotterdam Zuid en jongeren wonend in overig Rotterdam

/ Onderwijs / 1265 kB

Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2018

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In samenwerking met: (Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam en OBI, gemeente Rotterdam) In de vierde editie van de basismonitor is zichtbaar dat de jeugd die opgroeit in Rotterdam Zuid het beter doet in het onderwijs dan een paar jaar geleden. Echter er is nog steeds een achterstand ten opzichte van het gemiddelde in de vier grote gemeenten.

/ Onderwijs / 3950164 kB

Schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs

De studie geeft een inzicht in het schoolkeuzeproces en de schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs Schoolkeuzemotieven voor het voortgezet onderwijs

/ Onderwijs / 1214 kB

Samen talenten en kansen versterken

Manifest voor onderwijs van Kenniswerkplaats Rotterdams Talent Met het onderwijsmanifest biedt de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent het nieuwe college en onderwijsbesturen specifieke aanbevelingen voor robuust en passend Rotterdams onderwijs.

/ Onderwijs / 1179 kB

Samen talenten en kansen versterken

Manifest voor onderwijs van kenniswerkplaats Rotterdams Talent Met het onderwijsmanifest biedt de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent het nieuwe college en onderwijsbesturen specifieke aanbevelingen voor robuust en passend Rotterdams onderwijs.

/ Onderwijs / 888 kB

Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2017

Derde meting De jaarlijkse monitor van het NPRZ laat vanaf het schooljaar 2008/2009 de onderwijspositie van op Zuid wonende leerlingen in vergelijking met de rest van Rotterdam en de vier grote steden zien.

/ Onderwijs / 3083 kB

Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Omschrijving van (school)loopbanen van op Zuid wonende leerlingen uit het basisonderwijs, uit het voortgezet onderwijs en van mbo-gediplomeerden.

/ Onderwijs / 827 kB

Maakonderwijs

Maakonderwijs in primair en voortgezet onderwijs.

/ Onderwijs / 295 kB

Maakonderwijs bijlage vragenlijst open antwoorden en rechte tellingen

Onderwijs, maakonderwijs, maaktechnieken, programmeren, moderne technieken, panel

/ Onderwijs / 984 kB

Schoolkeuzemotieven van ouders, Een literatuurstudie

De studie geeft een overzicht van schoolkeuzemotieven van ouders bij de keuze van de basisschool voor hun kind.

/ Onderwijs / 970 kB

Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Determinanten van onderwijsprestaties

/ Onderwijs / 891 kB

Leerlingenprognoses Primair Onderwijs Rotterdam 2017-2034

Prognose van de leerlingen in het Primair Onderwijs in Rotterdam per school

/ Onderwijs / 560387 kB

Feitenkaart VVE-monitor 2016

In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

/ Onderwijs / 526794 kB

Basismonitor Onderwijs NPRZ 2016

De Basismonitor bevat de feitelijke cijfers over de schoolloopbaan van kinderen / jongeren die wonen in Rotterdam Zuid vanaf 2010. De monitor vormt de basis waarmee zicht wordt gegeven op de ontwikkeling van de onderwijsprestaties van de jeugd van Zuid, m

/ Onderwijs / 3022510 kB

Feitenkaart VVE-monitor 2015

In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

/ Onderwijs / 622071 kB

Basismonitor Onderwijs NPRZ 2015

De Basismonitor bevat de feitelijke cijfers over de schoolloopbaan van kinderen / jongeren die wonen in Rotterdam Zuid vanaf 2010. De monitor vormt de basis waarmee zicht wordt gegeven op de ontwikkeling van de onderwijsprestaties van de jeugd van Zuid, m

/ Onderwijs / 2310208 kB

Leerlingenprognoses Primair Onderwijs Rotterdam 2015-2034

Prognose van de leerlingen in het Primair Onderwijs in Rotterdam per school

/ Onderwijs / 483182 kB

Feitenkaart VVE-monitor 2014

In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

/ Onderwijs / 490702 kB

Feitenkaart VVE-monitor 2013

In de feitenkaart vve-monitor Rotterdam wordt naast de telling onder peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gerapporteerd over een wachtlijstonderzoek.

/ Onderwijs / 788211 kB

Leerlingenprognoses Primair Onderwijs Rotterdam 2013-2030

Prognose van de leerlingen in het Primair Onderwijs in Rotterdam per school

/ Onderwijs / 3905866 kB

Leerlingenprognoses Primair Onderwijs Rotterdam 2010-2025

Prognose van de leerlingen in het Primair Onderwijs in Rotterdam per school

/ Onderwijs / 625993 kB