Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Gemeenterapport Rotterdam - Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

  De Gezondheidsmonitor Jeugd is in het najaar van 2023 afgenomen onder jongeren in leerjaar 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. Thema’s zoals (mentale) gezondheid, pesten, online omgeving en middelengebruik komen in dit gemeenterapport aan bod.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1436 kB

 • Regiomonitor beschermd wonen 2023

  Cijfermatig overzicht van het aantal mensen met een indicatie voor beschermd wonen in de Centrumgemeente Rotterdam. Het rapport bevat informatie over instroom, uitstroom, wachtlijst en duur verblijf. Daarnaast is op basis van een koppeling met gegevens uit de BRP een indeling gemaakt naar gemeente van herkomst, plaatsing, en gemeente van vestiging na uitstroom.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 4268 kB

 • Housing First Rotterdam, update pilot twee jaar na plaatsing

  In deze update maken we de stand van zaken op twee jaar nadat de eerste 25 deelnemers aan de pilot Housing First de sleutel van hun huis hebben ontvangen. We staan stil bij verschillende aspecten van “goed huurderschap” en we kijken hoe de zelfredzaamheid van deelnemers zich ontwikkelt.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2134352 kB

 • Doorontwikkeling dagvoorzieningen deel 2

  Dit onderzoek geeft inzicht in het aanbod, gebruik, ervaringen en behoeften van kwetsbare Rotterdammers die dagvoorzieningen bezoeken. In de eerste fase is uitgebreid onderzoek gedaan bij acht locaties, waaronder GGZ-inloophuizen, Buurtsteunpunten en dagopvang en nachtopvang voor (ex-)daklozen. In de tweede fase is een beperkte inventarisatie gedaan bij de overige locaties.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 560 kB

 • Doorontwikkeling dagvoorzieningen deel 1

  Dit onderzoek geeft inzicht in het aanbod, gebruik, ervaringen en behoeften van kwetsbare Rotterdammers die dagvoorzieningen bezoeken. In de eerste fase is uitgebreid onderzoek gedaan bij acht locaties, waaronder GGZ-inloophuizen, Buurtsteunpunten en dagopvang en nachtopvang voor (ex-)daklozen. In de tweede fase is een beperkte inventarisatie gedaan bij de overige locaties.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 4577 kB

 • Dagopenstelling Post West

  In dit onderzoek is geëvalueerd hoe de pilot met de dagopenstelling van de crisisopvang is ervaren door de dakloze jongeren en betrokken professionals.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2530 kB

 • Testen in het Oude Westen

  Dit rapport beschrijft de opzet, de resultaten en de geleerde lessen van een pilot interventie om testen op hiv te bevorderen door middel van bredere gezondheids-testacties in de wijk.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 4834088 kB

 • Mantelzorgers in Rotterdam Omnibusenquête 2023

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2023 (‘Rotterdammers en hun stad’) over mantelzorg in Rotterdam.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1260323 kB

 • Alcohol en drugs Omnibusenquête 2023

  In de Omnibusenquête 2023 (‘Rotterdammers en hun stad’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over het gebruik van alcohol en drugs. In deze feitenkaart worden de resultaten beschreven.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 698563 kB

 • Depressieve gevoelens Omnibusenquête 2023

  In de Omnibusenquête 2023 (‘Rotterdammers en hun stad’) zijn drie vragen opgenomen over de omgang met mensen met depressieve gevoelens. In de feitenkaart kunt u de resultaten lezen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1040982 kB

 • Partnerwaarschuwing bij hiv: een tipje van de sluier.

  In dit onderzoeksrapport beschrijven we ervaringen van mensen met hiv en gewaarschuwde partners met partnerwaarschuwing, factoren die hierop van invloed zijn en suggesties ter verbetering.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 5425 kB

 • Betaalbaarheid gezonde voeding

  De gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met de GGD van Amsterdam een enquête onder deelnemers van het Digitaal Stadspanel Rotterdam uitgezet. De enquête is vergelijkbaar met eerder uitgevoerd onderzoek in Amsterdam. Rotterdammers werd gevraagd hoe vaak zij verschillende etenswaren eten, hoe vaak zij bepaalde voedingsmiddelen en maaltijden kopen en wat men belangrijk vindt bij het kiezen en kopen van voedselproduct. 

  In deze rapportage worden de resultaten van deze enquête beschreven. 

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1314 kB

 • Regiomonitor beschermd wonen 2022

  Cijfermatig overzicht van het aantal mensen met een indicatie voor beschermd wonen in de Centrumgemeente Rotterdam van 2015 tot en met 2022. Naast een analyse van de aantallen instroom, herindicaties en uitstroom, is op basis van een koppeling met gegevens uit de BRP een indicatie gemaakt van de spreiding per gemeente wat betreft herkomst, bezetting en vestiging na uitstroom.

   

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 4266 kB

 • Monitor Langdurige Ondersteuning WMO CEO volwassenen 2023

  De Monitor Langdurige WMO-arrangementen voor volwassenen bevat de resultaten van een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2959111 kB

 • Adviezen met betrekking tot uitvoer van bron- en contactonderzoek en quarantainemaatregelen bij COVID-19

  Dit rapport beschrijft de aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek ‘Uitvoer van bron- en contactonderzoek en quarantainemaatregelen bij COVID-19; een kwalitatieve evaluatie’. De resultaten van het onderzoek zelf staan beschreven in Rapport 1 en 2, eveneens te vinden op www.Onderzoek010.nl  

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1840193 kB

 • Uitvoer van bron- en contactonderzoek en quarantainemaatregelen bij COVID-19, een kwalitatieve evaluatie. Deel 2: Indexen

  Dit tweede rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek onder mensen die corona gehad hebben (index-patiënten) in de regio Rotterdam-Rijnmond, om meer inzicht te krijgen in de uitvoer van BCO en quarantainemaatregelen.  

  De resultaten van deel 1 (interviews met BCO-medewerkers en sleutelfiguren) en een rapport met Adviezen zijn eveneens te vinden op www.Onderzoek010.nl  

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 4890864 kB

 • Eindrapport Project 010 – De jongeren een jaar later

  Sinds 2019 volgt OBI tien Rotterdamse dak- en thuisloze jongeren op weg naar zelfstandigheid. Zij namen deel aan Project 010: een innovatieve en ‘all inclusive’ aanpak die uit drie pijlers bestaat: (1) een eigen huis bij de start van het traject, (2) een warm netwerk van begeleiders die maatwerk leveren en (3) een Individueel Keuzebudget (IKB). Eind 2021 publiceerden we de ervaringen van de jongeren tijdens het eerste jaar van hun deelname aan de pilot.

   

  OBI is deze jongeren een jaar langer blijven volgen om vast te stellen of de aanpak op langere termijn bijdraagt aan een stabiele(re) situatie. Hoe vergaat het hen in deze periode: Wonen zij nog in hun huis? Maken zij nog gebruik van ondersteuning van het warme netwerk? Zijn zij in staat hun leven zelfstandig vorm te geven? In dit eindrapport krijgen de verhalen van de jongeren een vervolg. 

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2587 kB

 • Urban sports - het vervolg (infographic)

  Vervolgonderzoek naar specifieke kenmerken van de urban sporter waarin een vergelijking wordt gemaakt met andere typen sporters en niet-sporters. Ook wordt inzicht gegeven in de frequentie van gebruik van urban sports locaties en de reisbereidheid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 400 kB

 • Feitenkaart Valongevallen in Rotterdam

  De afgelopen jaren is in Rotterdam ingezet op twee valpreventieprogramma's; Minder vallen Meer bewegen en Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM). Deze feitenkaart geeft inzicht in de omvang van het aandeel ouderen dat is gevallen. Er is gebruik gemaakt van gegevens verzameld met de Gezondheidsmonitor 2020.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 343377 kB

 • Gezondheid in relatie tot eenzaamheid bij Rotterdamse ouderen

  Dit rapport beschrijft de gezondheid van Rotterdamse ouderen en geeft de ontwikkeling weer over de periode 2008 t/m 2021.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3657411 kB

 • Uitvoer van bron- en contactonderzoek en quarantainemaatregelen bij COVID-19; een kwalitatieve evaluatie. Deel 1: BCO-medewerkers en sleutelfiguren

  Een goede uitvoer van het bron- en contactonderzoek (BCO) en de isolatie- en quarantainemaatregelen is cruciaal voor de bestrijding van de coronapandemie. Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek onder BCO-medewerkers en sleutelfiguren in de regio Rotterdam-Rijnmond, om meer inzicht te krijgen in de uitvoer van BCO en quarantainemaatregelen.  

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2442428 kB

 • NOC*NSF Sportdeelname Index Rotterdam, april 2022

  Rapportage over de maand april 2022 van de Sportdeelname Index (SDI) van NOC*NSF. De SDI wordt tweemaal per jaar (over de maanden april en november) afgenomen bij een panel van Rotterdammers om sportdeelname te monitoren. Extra in deze meting: motieven van niet-sporters om niet te sporten en redenen van niet-sporters en sporters om te blijven/te gaan sporten. Eveneens het verschil in sportgedrag met vóór de Corona pandemie.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1145893 kB

 • Mantelzorgers in Rotterdam 2007 – 2022

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2022 over mantelzorg in Rotterdam.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3521487 kB

 • Urban sports - het vervolg (rapport)

  Vervolgonderzoek naar specifieke kenmerken van de urban sporter waarin een vergelijking wordt gemaakt met andere typen sporters en niet-sporters. Ook wordt inzicht gegeven in de frequentie van gebruik van urban sports locaties en de reisbereidheid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 4024 kB

 • Urban sports - het vervolg (feitenkaart)

  Vervolgonderzoek naar specifieke kenmerken van de urban sporter waarin een vergelijking wordt gemaakt met andere typen sporters en niet-sporters. Ook wordt inzicht gegeven in de frequentie van gebruik van urban sports locaties en de reisbereidheid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1481 kB

 • Feitenkaart Eenzaamheid Rotterdamse ouderen

  Feitenkaart over eenzaamheid bij Rotterdamse ouderen op basis van de Gezondheidsmonitor 2021, 2020 en 2016

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 559380 kB

 • De pilot pleegzorg maatwerk. Naar meer continuïteit voor kinderen in pleegzorg

  Voor kinderen in pleegzorg is het belangrijk dat zij opgroeien in een stabiele omgeving, waarin de continuïteit van zorg zoveel als mogelijk gewaarborgd is. In het project Pleegzorg Maatwerk is extra ondersteuning geboden aan overbelaste pleeggezinnen om voortijdige, ongewenste beëindiging van de plaatsing (breakdown) te voorkomen. In deze gezinnen werd ondersteuning op maat ingezet om draagkracht en draaglast weer in evenwicht te brengen. De pilot is onderzocht door de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam (OBI) in opdracht van ST-RAW (Samen Transformeren Rotterdamse Academische Werkplaats).

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2946876 kB

 • Samenwerken voor ouderen Tussentijdse resultaten pilot ouderenhubs/ seniorvriendelijke wijken Rotterdam

  In de pilot seniorvriendelijke wijken wordt in vijf wijken geëxperimenteerd met nieuwe vormen van wijkgerichte samenwerking. De pilot loopt tot eind 2022. Om hiervan te kunnen leren biedt OBI tussentijds inzicht in de resultaten. Het onderzoek richt zich op vier van de vijf pilotgebieden: Hoogvliet, Prinsenland/Lage Land, IJsselmonde en Crooswijk.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1760820 kB

 • eHealthgebruik

  Dit rapport beschrijft het gebruik van eHealth door cliënten die WMO-zorg krijgen en de factoren die hierop van invloed zijn.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2639477 kB

 • Eindrapport Project 010

  Dit rapport beschrijft de ervaringen van tien Rotterdamse dak- en thuisloze jongeren tijdens het eerste jaar van hun deelname aan de pilot Project 010. De pilot, geïnspireerd op het tv-programma het Rotterdam Project, helpt dakloze jongeren tussen 18 en 23 jaar met een innovatieve en ‘all inclusive’ aanpak die uit drie pijlers bestaat: (1) een eigen huis bij de start van het traject, (2) een warm netwerk van begeleiders die maatwerk leveren en (3) een Individueel Keuzebudget (IKB). Project 010 is inmiddels onderdeel van de keten Centraal Onthaal Jongeren (COJ) van de gemeente Rotterdam, die is ingericht binnen de kaders van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3972 kB

 • Onverzekerd bij de straatdokter

  Dit onderzoek geeft inzicht in het aantal mensen dat de straatdokter bezoekt zonder zorgverzekering en de procedure voor het afsluiten van een zorgverzekering voor mensen zonder inschrijfadres.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 530370 kB

 • Mantelzorgers in Rotterdam 2007 - 2021

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2021 over mantelzorg in Rotterdam.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1127474 kB

 • Sportdeelname Index april 2021

  Rapportage over de maand april 2021 van de Sportdeelname Index (SDI) van NOC*NSF. De SDI wordt tweemaal per jaar (over de maanden april en november) afgenomen bij een panel van Rotterdammers om sportdeelname te monitoren. Deze maand zijn ook de gevolgen van de Corona maatregelen op sportdeelname weer gemeten.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1359471 kB

 • Sportdeelname Index november 2020

  Rapportage over de maand november 2020 van de Sportdeelname Index (SDI) van NOC*NSF. De SDI wordt tweemaal per jaar (over de maanden april en november) afgenomen bij een panel van Rotterdammers om sportdeelname te monitoren.

  Deze maand zijn extra vragen voor mensen met een beperking of chronische aandoening opgenomen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 5489 kB

 • Sportdeelname Index april 2020

  Rapportage over de maand april 2020 van de Sportdeelname Index (SDI) van NOC*NSF. De SDI wordt vanaf april 2019 tweemaal per jaar (over de maanden april en november) afgenomen bij een panel van Rotterdammers om sportdeelname te monitoren.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1949689 kB

 • Sportdeelname Index november 2019

  Rapportage over de maand november 2019 van de Sportdeelname Index (SDI) van NOC*NSF. De SDI wordt tweemaal per jaar (over de maanden april en november) afgenomen bij een panel van Rotterdammers om sportdeelname te monitoren.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1651189 kB

 • Sportdeelname Index april 2019

  Rapportage over de maand april 2019 van de Sportdeelname Index (SDI) van NOC*NSF. De SDI wordt vanaf april 2019 tweemaal per jaar (over de maanden april en november) afgenomen bij een panel van Rotterdammers om sportdeelname te monitoren.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1745447 kB

 • Waardevolle zorg in Rotterdam

  In dit observationeel onderzoek trachten we te begrijpen hoe zelfredzaamheid er voor kwetsbare Rotterdammers in een Buurtcirkel uitziet en hoe dit zich tot het realiseren van de belangrijkste uitgangspunten van de Wmo verhoudt.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3985050 kB

 • Housing First Rotterdam, update pilot een jaar na plaatsing

  In deze update maken we beknopt de stand van zaken op een jaar nadat de eerste 25 deelnemers aan de pilot Housing First de sleutel van hun huis hebben ontvangen. We staan stil bij verschillende aspecten van “goed huurderschap” en we kijken hoe de zelfredzaamheid van deelnemers zich ontwikkelt.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1181645 kB

 • Esports

  Esports maakt de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling door. Esports als de wedstrijdvorm van computerspellen wint enorm aan populariteit en wordt steeds meer gezien als ‘echte’ sport. Vanwege de toenemende populariteit wil de gemeente esports verbinden met de ‘reguliere’ sporten met als doel zoveel mogelijk Rotterdamse kinderen en jongeren in beweging te krijgen en te houden. Gemeente Rotterdam wil zich ontwikkelen tot voorloper wat betreft kennis over en benutten of inzetten van esports. Het huidige onderzoek geeft antwoord op de vragen: wat betekent esports, wat zijn kenmerken zijn van esporters, wat zijn effecten van esports (sociaal, mentaal en fysiek) en hoe sluit je aan bij de behoefte van groepen die zich tot esports aangetrokken voelen?

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1437 kB

 • Nachtopvang Rotterdam 2019

  Cijfermatige rapportage over het gebruik van de nachtopvang voor volwassen daklozen in Rotterdam in 2019

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2449024 kB

 • Regiomonitor beschermd wonen 2020

  Cijfermatig overzicht van het aantal mensen met een indicatie voor beschermd wonen in de Centrumgemeente Rotterdam vabn 2015 tot en met 2020. Naast een analyse van de aantallen instroom, herindicaties en uitstroom, is op basis van een koppeling met gegevens uit de BRP een indicatie gemaakt van de spreiding per gemaante wat betreft herkomst, bezetting en vestiging na uitstroom.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3737722 kB

 • Mantelzorgers in Rotterdammers 2007 - 2020

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2020 over mantelzorg in Rotterdam.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1541 kB

 • Pilot Housing First Rotterdam, deelrapport 1: Opzet

  Basisbeschrijving van de methodiek HF, de opzet van de pilot in Rotterdam, een overzicht van de cliënten die deelnemen en informatie over hun plaatsing.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 4270 kB

 • Pilot Housing First Rotterdam, deelrapport 2: Begeleiding

  Beschrijving van de mate waarin de woonbegeleiding modelgetrouw is en hoe de begeleiding zich ontwikkelt qua inhoud, intensiteit en beleving door de cliënten;

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2825 kB

 • Pilot Housing First Rotterdam, deelrapport 3: Cliënten

  Beschrijving van de ontwikkeling van de cliënten wat betreft zelfredzaamheid en ervaren kwaliteit van leven.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 4179 kB

 • Pilot Housing First Rotterdam, deelrapport 4: Procesevaluatie

  Beschrijving van de procesevaluatie, waaronder de samenwerking van de ketenpartners.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2026 kB

 • Pilot Housing First Rotterdam, deelrapport 5: Kosteneffectiviteit

  Beschouwing op de kosteneffectiviteit van Housing First, met een samenvatting van relevante literatuur.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2151 kB

 • LVB in gemeentelijk beleid en praktijk

  Het onderzoek brengt omvang, aard en ernst van de problemen van Rotterdammers met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) in beeld. Daarnaast wordt ingegaan op kennis m.b.t. LVB van professionals in de Rotterdamse gemeentelijke dienstverlening.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1581 kB

 • Onderwijs-Zorgarrangementen in praktijk.

  Ervaringen van betrokken organisaties. Een onderzoek onder institutionele stakeholders (w.o. scholen en zorgaanbieders) naar hun ervaringen met de onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s). Deze OZA’s zijn bedoeld om integrale hulp te bieden en daardoor de schoolparticipatie van kwetsbare leerlingen te borgen en hun ontwikkelingsperspectief te vergroten. Het onderzoek laat onder meer zien dat de eerste resultaten positief worden gewaardeerd, maar dat er ook nog veel verschillen zijn in ondersteuningsbehoeften (bij scholen), dat onduidelijk is voor wie deze OZA’s nu wel en niet zijn bedoeld, wat OZA’s wel en niet kunnen of zouden moeten inhouden. Er is dus in operationele zin nog werk aan de winkel.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2430 kB

 • De verdeelde samenleving.

  De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. De derde meting, uitgevoerd in november ’20, naar de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Met bijzondere aandacht voor impact op het mentaal welbevinden en het belang van sociaal kapitaal, alsmede voor polarisatie en onvrede over het coronabeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3055 kB

 • Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 8e meting

  Een onderzoek over het gedrag van mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de corona-crisis.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1391 kB

 • Gedrag en welbevinden van 70-plussers tijdens de Corona-crisis.

  Resultaten 8e meting. Een onderzoek over het gedrag en welzijn van 70-plussers uit de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 501497 kB

 • Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 5e meting

  Een onderzoek over het gedrag van mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de corona-crisis.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 759 kB

 • Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 6e meting

  Een onderzoek over het gedrag van mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de corona-crisis.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1186136 kB

 • Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 7e meting

  Een onderzoek over het gedrag van mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de corona-crisis.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1177 kB

 • Verborgen vrouwen Huwelijksmigranten. Hun welzijn en participatie

  Resultaten van een haalbaarheidspilot waarin onderzocht is of het mogelijk is een schatting te maken van het deel van de huwelijksmigranten dat risico loopt op sociaal isolement.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1971 kB

 • Verborgen vrouwen In gesprek met verborgen vrouwen ....

  en voormalig verborgen vrouwen. Een onderzoek naar het sociaal isolement van verborgen vrouwen en de mogelijkheden voor preventie en aanpak

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1775 kB

 • Tussenrapportage Project 010

  Onderzoek naar de ervaringen van deelnemers gedurende het eerste jaar van Project 010

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 513 kB

 • Bankslapers beter in beeld

  Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de doelgroep die gebruik (heeft ge-) maakt van de MOW-briefadresregeling tussen juni 2016 en juni 2019.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 4393231 kB

 • Urban Sports

  Urban sports behoren tot de ongeorganiseerde vormen van sporten die volop in ontwikkeling zijn. Gemeente Rotterdam ziet kansen om urban sports in te zetten voor het verhogen van sportparticipatie. Om deze kansen te benutten is inzicht nodig in hoe urban sport(er)s eruitzien, wat hen beweegt en wat nodig is om deze sporten te stimuleren. Uit het huidige verkennende onderzoek wordt geconcludeerd dat urban sports de beoefenaars meer brengt dan enkel sport: ze maken onderdeel uit van een community en ze ervaren een positieve invloed op lichaam en geest. De geuite behoeften bieden aanknopingspunten om urban sports te kunnen stimuleren. Van de resultaten van het onderzoek is ook een factsheet en een video gemaakt. Deze zijn bij de auteurs van het rapport op te vragen via het volgende emailadres: onderzoekbco@rotterdam.nl.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3277 kB

 • Vragen over het gebruik van alcohol en drugs in de Omnibusenquête 2020

  In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over het gebruik van alcohol en drugs. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 231383 kB

 • Gedrag en welbevinden van 70-plussers tijdens de Corona-crisis.

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Een onderzoek over het gedrag en welzijn van 70-plussers uit de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 849 kB

 • Gedrag en welbevinden van 70-plussers tijdens de Corona-crisis.

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Een onderzoek over het gedrag en welzijn van 70-plussers uit de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 484 kB

 • Feitenkaart Chronische aandoeningen bij jeugd

  Chronische ziekten en aandoeningen op basis van resultaten van de GGD Gezondheidsmonitor.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 243 kB

 • Feitenkaart Chronische aandoeningen bij volwassenen

  Chronische ziekten en aandoeningen op basis van resultaten van de GGD Gezondheidsmonitor.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 253 kB

 • Quickscan eHealth rapport

  Quickscan eHealthgebruik Rotterdamse zorg- en welzijnsorganisaties

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2983 kB

 • Regiomonitor Beschermd Wonen 2015-2019

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Cijfermatig overzicht van het aantal mensen met een indicatie voor Beschermd Wonen in de Centrumgemeente Rotterdam. Naast een analyse van de aantallen instroom, herindicaties en uitstroom, is op basis van een koppeling met gegeevsn uit de BRP een indicatie gemaakt van de herkomst, bezetting en uitstroom per betrokken gemeenten.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1916 kB

 • Regiomonitor Beschermd Wonen 2015- medio 2019

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Cijfermatig overzicht van het aantal mensen met een indicatie voor Beschermd Wonen in de Centrumgemeente Rotterdam. Naast een analyse van de aantallen instroom, herindicaties en uitstroom, is op basis van een koppeling met gegeevsn uit de BRP een indicatie gemaakt van de herkomst, bezetting en uitstroom per betrokken gemeenten.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1900 kB

 • De heropening van de samenleving.

  De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nederland. In dit rapport wordt verslag gedaan van de tweede meting naar de maatschappelijke gevolgen van COVID-19. Deze meting heeft begin juli plaatsgevonden, vlak na de versoepeling van de lockdown-maatregelen. Het rapport biedt inzicht in de ontwikkeling van een aantal maatschappelijke thema’s sinds begin april 2020. Het betreft onder meer werk- en inkomensverlies, zorgmijding, angsten en stress, onderlinge solidariteit, sociale verhoudingen in buurten, vertrouwen van bewoners in elkaar, gezondheidszorg en overheid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3778158 kB

 • Evaluatie van het Nieuw Rotterdams Welzijn

  Een kwalitatief onderzoek naar de werking van het beleidskader Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2034 kB

 • Bijlage Daklozenenquête Rotterdam 2018-2019

  Beschrijving van voorgeschiedenis, verblijfplaatsen, problematiek, gezondheid en demografische kenmerken van Rotterdamse daklozen. Er is een hoofdrapportage en aparte tabellenbijlage met cijfers vanaf 2010.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 908 kB

 • Daklozenenquête Rotterdam 2018-2019

  Beschrijving van voorgeschiedenis, verblijfplaatsen, problematiek, gezondheid en demografische kenmerken van Rotterdamse daklozen. Er is een hoofdrapportage en aparte tabellenbijlage met cijfers vanaf 2010.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1112 kB

 • Wijkschakel Evaluatie pilots Wijkschakel

  Evaluatie onderzoek naar de organisatie en werkwijze van de pilots Wijkschakel.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 790 kB

 • Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 1e meting

  Een onderzoek over het gedrag van mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de corona-crisis.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 849 kB

 • Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 2e meting

  Een onderzoek over het gedrag van mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de corona-crisis.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 946231 kB

 • Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 3e meting

  Een onderzoek over het gedrag van mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de corona-crisis.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1175317 kB

 • Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 4e meting

  Een onderzoek over het gedrag van mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de corona-crisis.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1479698 kB

 • Evaluatie Specialistisch Ambulant Netwerk (SPAN)

  In de periode oktober 2017 t/m december 2018 heeft bij 16 wijkteams een pilot met SPAN plaatsgevonden. SPAN is een netwerk met professionals met expertise vanuit jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en jeugd-LVB. SPAN kan intensievere, meer specialistische hulp bieden en is alleen door het wijkteam in te schakelen. Dit onderzoek geeft inzicht in de (ervaren) meerwaarde van SPAN en in welke mate het (kosten)effectief is.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1340 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2019.

  De gemeente Rotterdam voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit onder cliënten die jeugdzorg ontvangen. Dit rapport geeft de ervaringen weer van 665 Rotterdamse cliënten die in 2018 jeugdzorg kregen. Aan het onderzoek namen drie groepen cliënten deel: cliënten die basishulp ontvangen van een wijkteam, cliënten die specialistische hulp ontvangen van een zorgaanbieder en cliënten met een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3263 kB

 • De bedreigde stad. Maatschappelijke impact van COVID-19 op Rotterdam

  Dit rapport behandelt de maatschappelijke impact van COVID-19 op de stad Rotterdam waarbij ook vergelijkingen worden gemaakt met landelijke gegevens. Het is gebaseerd op gegevens die in de periode 3 april 2020-13 april 2020, kort na de lockdown, zijn verzameld. Het gaat om een eerste meting. Het is de bedoeling om de maatschappelijke impact in de tijd te volgen zodat nader inzicht kan worden verkregen in thema’s als werk- en inkomensverlies, zorgmijding, angsten en stress, onderlinge solidariteit, sociale verhoudingen in buurten, vertrouwen van bewoners in elkaar, gezondheidszorg en overheid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1212988 kB

 • Mantelzorgers in Rotterdam 2007 - 2019

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2019 over mantelzorg in Rotterdam.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1093 kB

 • Lood in de bodem

  Blootstelling aan lood kan bij jonge kinderen een negatief effect hebben op het leervermogen. Bij een bodemonderzoek in tuinen is een informatiefolder opgestuurd met gebruiksadviezen om te voorkomen dat men lood binnenkrijgt. In dit onderzoek is geëvalueerd of deze folder is ontvangen en gelezen, of de adviezen worden opgevolgd en wat belemmeringen daarbij zijn.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2772 kB

 • Evaluatie van de interventie Samen Gezond Eten en Bewegen

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Een gecombineerde leefstijlinterventie gericht op vrouwen in een lage sociaal-economische positie In deze evaluatie van de interventie Samen Gezond Eten en Bewegen worden de werkzame ingrediënten en de effecten beschreven. Het blijkt dat deze ‘community-based’ benadering met inzet van ervaringsdeskundigen positieve effecten weet te behalen op een aantal gezondheidsmaten (o.m. gewicht, BMI) en op de activering van vrouwen met een kwetsbare sociaal-economische status.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1231028 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2018

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van Rotterdamse jongeren en ouders met jeugdhulp en jeugdbescherming.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1770 kB

 • Quickscan aantal daklozen 2018

  Signalen van toename van daklozen in de G4: feit of fictie? Quick scan van visies en cijfers over de ontwikkelingen in het aantal daklozen binnen verschillende subpopulaties in de vier grote steden

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2374 kB

 • Trends in sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Rotterdam

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Deze feitenkaart beschrijft de trends in verschillen in gezondheid (ervaren gezondheid en een hoog risico op een depressie of angststoornis), ongezond gedrag (roken en alcoholgebruik), obesitas en sociale indicatoren (eenzaamheid en moeite met rondkomen) tussen mensen met een lage en hoge SES in Rotterdam in de periode 2008-2016.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 275018 kB

 • Langer Gezond? Hoeveel jaar leven we in goede gezondheid?

  Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond Rapportage over de levensverwachting en levensverwachting in goede gezondheid van inwoners van de gemeenten in regio Rotterdam-Rijnmond

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1985 kB

 • Onderzoek oorzaken dak- en thuisloosheid Rotterdam

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Onderzoek naar de oorzaken van dak- en thuisloosheid van volwassenen, jongeren en gezinnen die in 2017 in Rotterdam dakloos zijn geworden.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 8334 kB

 • Ouders in Actie: an investigation of experiences of parents

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Deze afstudeerscripties vormen een tweeluik, waarin de ervaringen van ouders en vrijwilligers worden beschreven met de opvoedingsinterventie Ouders in Actie. Het betreft een ‘peer group’ interventie met een preventief karakter: voorkomen dat opvoedingsvragen opvoedingsproblemen worden.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1343175 kB

 • The role and position of volunteers in Ouders in Actie

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. An early pedagogic intervention. Deze afstudeerscripties vormen een tweeluik, waarin de ervaringen van ouders en vrijwilligers worden beschreven met de opvoedingsinterventie Ouders in Actie. Het betreft een ‘peer group’ interventie met een preventief karakter: voorkomen dat opvoedingsvragen opvoedingsproblemen worden.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 880775 kB

 • Programma Mentaal Gezond 2017

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In deze studie is onderzocht in hoeverre de cursussen en trainingen van Avant Sanare en Indigo Preventie potentie hebben om psychische gezondheid te verbeteren onder de Rotterdamse risicogroepen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 835941 kB

 • Seks onder je 25e

  Onderzoekspublicatie met de uitkomsten van “Seks onder je 25e” van jongeren in de Rotterdam-Rijnmond regio

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 544 kB

 • Feitenkaart de beschermende werking van een stabiele gezinssituatie

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 67 kB

 • Feitenkaart overspannenheid en burnout

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 45 kB

 • Feitenkaart mantelzorg

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 351 kB

 • Feitenkaart ervaren hinder omwonenden Rotterdam The Hague airport

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 119 kB

 • Feitenkaart griepprik onder ouderen

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 362 kB

 • Feitenkaart eenzaamheid

  Omvang van risicogroep bij volwassenen en samenhang met achtergrondkenmerken.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 64 kB

 • Feitenkaart tolerantie en discriminatie

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 235 kB

 • Feitenkaart depressie

  Omvang van risicogroep bij volwassenen en samenhang met achtergrondkenmerken.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 67 kB

 • Procesevaluatie Right to Challenge

  Onderzoeksverslag van Rotterdamse experimenteerperiode met Right to challenge, als nieuwe vorm van burgerparticipatie

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 809 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek Wijkteams, basishulp, doelgroep volwassenen

  Onderzoek naar de ervaringen van klanten van de Rotterdamse Wijkteams. Het onderzoek betreft een specifiek deel van de dienstverlening van wijkteams, namelijk de basishulp voor volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 553 kB

 • Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen 2006-2017

  Een trendanalyse van overgewicht en obesitas onder Rotterdamse basisschoolkinderen in de periode 2006-2017

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1174 kB

 • Rapportage evaluatie Lekker Fit! 2005-2017

  Het programma Lekker Fit! bestaat ruim 10 jaar, daarom is een overzicht gemaakt van de opbrengsten van het programma

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 954 kB

 • Evaluatie ‘Voor mekaar’

  Effect- en procesevaluatie van het ‘Voor mekaar’ programma over de periode 2015-2017. ‘Voor mekaar’ is gericht op de bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement onder ouderen in Rotterdam.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2685 kB

 • Behoefte ondersteuning mantelzorgers en bijlagen

  Hoe kunnen mantelzorgers ondersteund worden en wat kan de gemeente daarin betekenen?

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 694 kB

 • Behoefte ondersteuning mantelzorgers

  Hoe kunnen mantelzorgers ondersteund worden en wat kan de gemeente daarin betekenen?

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 254 kB

 • Lol in cultuursensitief werken

  Evaluatie-onderzoek naar de Live Online Leren training in cultuursensitief werken bij kwetsbare migrantenjeugd

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1358 kB

 • Evaluatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

  Onderzoek naar de stand van zaken rond de implementatie en het gebruik van de Meldcode bij de organisaties in het centrumgemeentelijk gebied van Rotterdam die wettelijk verplicht zijn met de Meldcode te werken. Het gaat voornamelijk om organisaties in het onderwijs, de (geestelijke) gezondheidszorg, de maatschappelijk ondersteuning en de kinderopvang.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 219 kB

 • Mantelzorgers in Rotterdam 2007-2017

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit het Vrijetijdsonderzoek van najaar 2017 over mantelzorg in Rotterdam.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 992 kB

 • Daklozenenquête Rotterdam 2016-2017

  Beschrijving van voorgeschiedenis, verblijfplaatsen, problematiek, gezondheid en demografische kenmerken van Rotterdamse daklozen

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1339 kB

 • Bijlage: Daklozenenquête Rotterdam 2016-2017

  Beschrijving van voorgeschiedenis, verblijfplaatsen, problematiek, gezondheid en demografische kenmerken van Rotterdamse daklozen

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1078 kB

 • Voorstel indicatoren "outcome"-meting monitor Sociaal Domein

  In deze notitie wordt een voorstel gedaan voor de meting van de ‘outcome’ voor het sociale domein. Deze ‘outcome’-metingen moeten, met de monitoring van input- en outputindicatoren van het project ‘Sturen en Verantwoorden’ van het cluster MO, invulling geven aan wat de monitor Sociaal Domein wordt genoemd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2175 kB

 • Stimulering meldcode

  Onderzoek gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 982 kB

 • Betekenis van het ouder worden onder Marokkaanse en Turkse ouderen

  De GRIP&GLANS groepscursus is een evidence-based interventie, ontwikkeld door het GRIP&GLANS Programma (uitgevoerd bij UMCG en RUG), onder leiding van Prof. dr. Nardi Steverink. De cursus is aanvankelijk ontwikkeld voor alleenstaande autochtone vrouwen van 55+, maar sinds enkele jaren is de cursus ook toegankelijk voor mannen, mensen met een partner, en voor volwassenen vanaf ongeveer 40 jaar.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 480 kB

 • Behoefte onderzoek naar een huiskamer voor sekswerkers in Rotterdam

  Onder cliënten van het Prostitutie Maatschappelijk Werk van Humanitas is de wens geuit voor een huiskamer inloop in Rotterdam. Om dit plan in 2014 te verwezenlijken heeft Humanitas hiervoor subsidie aangevraagd bij de gemeente Rotterdam. Om het project inhoudelijk te onderbouwen is door de GGD een behoefte onderzoek onder de doelgroep uitgevoerd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 160 kB

 • Woonomgeving en psychosociale gezondheid

  Over de samenhang tussen buurtfactoren en de psychosociale gezondheid van kinderen

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1455 kB

 • Zoektocht naar goede zorg

  Informatieblad juli 2017 Zeven aanbevelingen op basis van het onderzoek ‘Kwetsbaar en krachtig 2’

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 429 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 - Tabellenboek Kralingen-Crooswijk

  Tabellenboek gebied Kralingen-Crooswijk. De belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3688 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 - Tabellenboek Gebieden Rotterdam

  Tabellenboek Gebieden Rotterdam. De belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3814 kB

 • Kwetsbaar en krachtig:

  De zoektocht naar passende ondersteuning om betekenisvol te kunnen leven

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 15218 kB

 • Evaluatie Gewichtige Gezinnen 2015/2016

  De afdeling Leefstijl, Leefomgeving en Indicatie van de Gemeente Rotterdam koopt interventies in, met als doel een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor alle inwoners in Rotterdam en de regio Rijnmond te bevorderen. De twee speerpunten van gezondheidsbevordering zijn: gezond gewicht en Mentaal Gezond.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1273 kB

 • Voor Mekaar

  Tussenrapportage over het Actieprogramma Voor mekaar december 2016

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 938 kB

 • Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Charlois.pdf

  Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3682 kB

 • Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Delfshaven.pdf

  Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3692 kB

 • Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Feijenoord.pdf

  Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3693 kB

 • Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Hillegersberg-Schiebroek.pdf

  Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3674 kB

 • Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Hoogvliet.pdf

  Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3662 kB

 • Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek IJsselmonde.pdf

  Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3672 kB

 • Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Noord.pdf

  Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3681 kB

 • Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Overschie.pdf

  Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3666 kB

 • Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Prins Alexander.pdf

  Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3687 kB

 • Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Rotterdam Centrum.pdf

  Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3668 kB

 • Kwetsbaar en krachtig 2: Ontwikkeling zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare Rotterdammers 2011-2016

  Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) spreekt de gemeente Rotterdam burgers aan op hun kracht en eigen verantwoordelijkheid. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘meedoen’ zijn de sleutelwoorden. Wat vinden mensen met een beperking hiervan? S

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1948529 kB

 • Ervaringen met het CDT. De methodiek en de bijdrage aan de transformatiedoelen

  Ervaringen met het CDT. De methodiek en de bijdrage aan de transformatiedoelen

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 809819 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Albrandswaard.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Barendrecht.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Brielle.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Capelle aan den IJssel.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 127 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Goeree Overflakkee.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 127 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Hellevoetsluis.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 127 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Krimpen aan de IJssel.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 127 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Lansingerland.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Maassluis.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Nissewaard.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Ridderkerk.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 113 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Rotterdam.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Schiedam.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Vlaardingen.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Westvoorne.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 127 kB

 • Evaluatie pilot "Best Practice: naar een 'reflective practitioner' in het jeugdveld".

  Evaluatie pilot "Best Practice: naar een 'reflective practitioner' in het jeugdveld".

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1050982 kB

 • Mantelzorgers in Rotterdam 2007 - 2015

  Rapportage over de vragen over mantelzorg in het VTO 2015.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1212954 kB

 • Veerkracht: yes, we can! Een overzicht van 'werkzame' elementen bij preventieve interventies ter bevordering van veerkracht.

  Een overzicht van 'werkzame' elementen bij preventieve interventies ter bevordering van veerkracht

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2018747 kB

 • Pilot gebruikerservaring VAI

  Rapport met eerste gebruikerservaringen VraagAnalyseInstrument (VAI)

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2177642 kB

 • Verkenning integrale wijkteams in wording

  Verkenning integrale wijkteams in wording

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 823876 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Hellevoetsluis.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 414 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Albrandswaard.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 424230 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Barendrecht.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 424491 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Brielle.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 425894 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Capelle aan de IJssel.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 422860 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Krimpen ad IJssel.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 425103 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Lansingerland.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 423596 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Maassluis.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 424816 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Nissewaard.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 425173 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Praktijk en Speciaal onderwijs.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 121285 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Ridderkerk.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 423594 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Rotterdam.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 424492 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Schiedam.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 424780 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Westvoorne.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 424110 kB

 • Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_Vaardingen.pdf

  Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 425476 kB

 • Pilot ROC SMW GGZ. Signalering van LVB, GGZ en verslavingsproblematiek door het SMW op het ROC.

  Pilot ROC SMW GGZ. Signalering van LVB, GGZ en verslavingsproblematiek door het SMW op het ROC.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1915008 kB

 • Evaluatie proefopstelling Consultatie- en Diagnoseteam

  Evaluatie proefopstelling Consultatie- en Diagnoseteam

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2007217 kB

 • Gezondheidsmonitor volwassenen_ 2012_G4 Tabellenboek.pdf

  Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 116721 kB

 • Als je niet achter die voordeur komt dan beklijft het ook niet. Een Klein maar Fijn onderzoek naar huiselijk geweld in vier buurten in Capelle aan den IJssel

  Als je niet achter die voordeur komt dan beklijft het ook niet. Een Klein maar Fijn onderzoek naar huiselijk geweld in vier buurten in Capelle aan den IJssel

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 554484 kB

 • Mantelzorgers in Rotterdam 2007 - 2013

  Rapportage over de vragen over mantelzorg in het VTO 2013.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1140 kB

 • Factsheet eenzaamheid

  Factsheet over omvang van eenzaamheid en het voorkomen van eenzaamheid in subpopulaties.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 190629 kB

 • Pilots innovatieve begeleiding 2013. Eindrapportage.

  Pilots innovatieve begeleiding 2013. Eindrapportage.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2346104 kB

 • Mantelzorgers in Rotterdam 2007 - 2011

  Rapportage over de vragen over mantelzorg in de VTO 2011.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1128242 kB

 • Onderzoek implementatie pilots Verbrede Vraagwijzer

  Onderzoek implementatie pilots Verbrede Vraagwijzer

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2125953 kB

 • De basis op orde. Evaluatie-onderzoek Sociale Teams Rotterdam. Eindrapport

  De basis op orde. Evaluatie-onderzoek Sociale Teams Rotterdam. Eindrapport

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 5107920 kB

 • Gezondheid in kaart 2014_Albrandswaard.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2112593 kB

 • Gezondheid in kaart 2014_Barendrecht.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2545812 kB

 • Gezondheid in Kaart 2014_Bernisse.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2328399 kB

 • Gezondheid in kaart 2014_Brielle.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2282755 kB

 • Gezondheid in Kaart 2014_Capelle ad IJssel.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3711210 kB

 • Gezondheid in Kaart 2014_Goeree-Overflakkee.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2261585 kB

 • Gezondheid in Kaart 2014_Hellevoetsluis.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2407629 kB

 • Gezondheid in Kaart 2014_Krimpen aan den IJssel.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3046885 kB

 • Gezondheid in Kaart 2014_Lansingerland.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2923578 kB

 • Gezondheid in kaart 2014_Maassluis.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2519006 kB

 • Gezondheid in Kaart 2014_Ridderkerk.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3172979 kB

 • Gezondheid in Kaart 2014_Rotterdam.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 6772503 kB

 • Gezondheid in kaart 2014_Rotterdam_Tabellenboek op wijkniveau.pdf

  Tabellenboek met gezondheidsgegevens op CBS buurtniveau.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 189546 kB

 • Gezondheid in Kaart 2014_Schiedam.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2511202 kB

 • Gezondheid in Kaart 2014_Spijkenisse.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 3100455 kB

 • Gezondheid in Kaart 2014_Vlaardingen.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2644168 kB

 • Gezondheid in Kaart 2014_Westvoorne.pdf

  Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 2113610 kB

 • Sociale Piramide 2011 / 2012 Rotterdam

  Invulling van de zogeheten ‘Sociale Piramide’, waarin de Rotterdamse bevolking wordt onderscheiden in ‘kwetsbare’, ‘beperkt zelfredzame’ en ‘zelfredzame’ burgers: de top, het middendeel respectievelijk de voet van de piramide. Daarbij wordt een indeling g

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 1950785 kB

 • Feitenkaart Van Klacht Naar Kracht - deelnemersresultaten april 2010 - 2011

  In september 2007 is de uitvoering van het Rotterdamse leefstijlprogramma ‘Van Klacht naar Kracht’ gestart. Het doel van het programma is te voorkomen dat beginnende symptomen van diabetes of depressie leiden tot chronische aandoeningen. De resultaten van

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 240266 kB

 • Mantelzorgers in Rotterdam 2007 - 2009

  Rapportage over de vragen over mantelzorg in de VTO 2009.

  / Zorg, welzijn en gezondheid / 240800 kB