Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Bankslapers beter in beeld

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de doelgroep die gebruik (heeft ge-) maakt van de MOW-briefadresregeling tussen juni 2016 en juni 2019.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3115 kB

Urban Sports

Urban sports behoren tot de ongeorganiseerde vormen van sporten die volop in ontwikkeling zijn. Gemeente Rotterdam ziet kansen om urban sports in te zetten voor het verhogen van sportparticipatie. Om deze kansen te benutten is inzicht nodig in hoe urban sport(er)s eruitzien, wat hen beweegt en wat nodig is om deze sporten te stimuleren. Uit het huidige verkennende onderzoek wordt geconcludeerd dat urban sports de beoefenaars meer brengt dan enkel sport: ze maken onderdeel uit van een community en ze ervaren een positieve invloed op lichaam en geest. De geuite behoeften bieden aanknopingspunten om urban sports te kunnen stimuleren. Van de resultaten van het onderzoek is ook een factsheet en een video gemaakt. Deze zijn bij de auteurs van het rapport op te vragen via het volgende emailadres: onderzoekbco@rotterdam.nl.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3039 kB

Vragen over het gebruik van alcohol en drugs in de Omnibusenquête 2020

In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over het gebruik van alcohol en drugs. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 203 kB

Quickscan eHealth rapport

Quickscan eHealthgebruik Rotterdamse zorg- en welzijnsorganisaties

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3326 kB

Regiomonitor Beschermd Wonen 2015- medio 2019

Cijfermatig overzicht van het aantal mensen met een indicatie voor Beschermd Wonen in de Centrumgemeente Rotterdam. Naast een analyse van de aantallen instroom, herindicaties en uitstroom, is op basis van een koppeling met gegeevsn uit de BRP een indicatie gemaakt van de herkomst, bezetting en uitstroom per betrokken gemeenten.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1900 kB

Regiomonitor Beschermd Wonen 2015-2019

Cijfermatig overzicht van het aantal mensen met een indicatie voor Beschermd Wonen in de Centrumgemeente Rotterdam. Naast een analyse van de aantallen instroom, herindicaties en uitstroom, is op basis van een koppeling met gegeevsn uit de BRP een indicatie gemaakt van de herkomst, bezetting en uitstroom per betrokken gemeenten.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1916 kB

Evaluatie van het Nieuw Rotterdams Welzijn

Een kwalitatief onderzoek naar de werking van het beleidskader Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2015 kB

De heropening van de samenleving.

De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nederland. In dit rapport wordt verslag gedaan van de tweede meting naar de maatschappelijke gevolgen van COVID-19. Deze meting heeft begin juli plaatsgevonden, vlak na de versoepeling van de lockdown-maatregelen. Het rapport biedt inzicht in de ontwikkeling van een aantal maatschappelijke thema’s sinds begin april 2020. Het betreft onder meer werk- en inkomensverlies, zorgmijding, angsten en stress, onderlinge solidariteit, sociale verhoudingen in buurten, vertrouwen van bewoners in elkaar, gezondheidszorg en overheid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1116 kB

Bijlage Daklozenenquête Rotterdam 2018-2019

Beschrijving van voorgeschiedenis, verblijfplaatsen, problematiek, gezondheid en demografische kenmerken van Rotterdamse daklozen. Er is een hoofdrapportage en aparte tabellenbijlage met cijfers vanaf 2010.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 908 kB

Daklozenenquête Rotterdam 2018-2019

Beschrijving van voorgeschiedenis, verblijfplaatsen, problematiek, gezondheid en demografische kenmerken van Rotterdamse daklozen. Er is een hoofdrapportage en aparte tabellenbijlage met cijfers vanaf 2010.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1061 kB

Wijkschakel Evaluatie pilots Wijkschakel

Evaluatie onderzoek naar de organisatie en werkwijze van de pilots Wijkschakel.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 763 kB

Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 1e meting

Een onderzoek over het gedrag van mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de corona-crisis.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 607 kB

Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 2e meting

Een onderzoek over het gedrag van mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de corona-crisis.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 611 kB

Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 3e meting

Een onderzoek over het gedrag van mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de corona-crisis.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 677 kB

Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 4e meting

Een onderzoek over het gedrag van mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de corona-crisis.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 717 kB

Evaluatie Specialistisch Ambulant Netwerk (SPAN)

In de periode oktober 2017 t/m december 2018 heeft bij 16 wijkteams een pilot met SPAN plaatsgevonden. SPAN is een netwerk met professionals met expertise vanuit jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en jeugd-LVB. SPAN kan intensievere, meer specialistische hulp bieden en is alleen door het wijkteam in te schakelen. Dit onderzoek geeft inzicht in de (ervaren) meerwaarde van SPAN en in welke mate het (kosten)effectief is.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1340 kB

Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2019.

De gemeente Rotterdam voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit onder cliënten die jeugdzorg ontvangen. Dit rapport geeft de ervaringen weer van 665 Rotterdamse cliënten die in 2018 jeugdzorg kregen. Aan het onderzoek namen drie groepen cliënten deel: cliënten die basishulp ontvangen van een wijkteam, cliënten die specialistische hulp ontvangen van een zorgaanbieder en cliënten met een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1426 kB

De bedreigde stad. Maatschappelijke impact van COVID-19 op Rotterdam

Dit rapport behandelt de maatschappelijke impact van COVID-19 op de stad Rotterdam waarbij ook vergelijkingen worden gemaakt met landelijke gegevens. Het is gebaseerd op gegevens die in de periode 3 april 2020-13 april 2020, kort na de lockdown, zijn verzameld. Het gaat om een eerste meting. Het is de bedoeling om de maatschappelijke impact in de tijd te volgen zodat nader inzicht kan worden verkregen in thema’s als werk- en inkomensverlies, zorgmijding, angsten en stress, onderlinge solidariteit, sociale verhoudingen in buurten, vertrouwen van bewoners in elkaar, gezondheidszorg en overheid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1118 kB

Mantelzorgers in Rotterdam 2007 - 2019

Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2019 over mantelzorg in Rotterdam.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1093 kB

Lood in de bodem

Blootstelling aan lood kan bij jonge kinderen een negatief effect hebben op het leervermogen. Bij een bodemonderzoek in tuinen is een informatiefolder opgestuurd met gebruiksadviezen om te voorkomen dat men lood binnenkrijgt. In dit onderzoek is geëvalueerd of deze folder is ontvangen en gelezen, of de adviezen worden opgevolgd en wat belemmeringen daarbij zijn.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2050 kB

Evaluatie van de interventie Samen Gezond Eten en Bewegen

Een gecombineerde leefstijlinterventie gericht op vrouwen in een lage sociaal-economische positie In deze evaluatie van de interventie Samen Gezond Eten en Bewegen worden de werkzame ingrediënten en de effecten beschreven. Het blijkt dat deze ‘community-based’ benadering met inzet van ervaringsdeskundigen positieve effecten weet te behalen op een aantal gezondheidsmaten (o.m. gewicht, BMI) en op de activering van vrouwen met een kwetsbare sociaal-economische status.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 938 kB

Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2018

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van Rotterdamse jongeren en ouders met jeugdhulp en jeugdbescherming.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1770 kB

Quickscan aantal daklozen 2018

Signalen van toename van daklozen in de G4: feit of fictie? Quick scan van visies en cijfers over de ontwikkelingen in het aantal daklozen binnen verschillende subpopulaties in de vier grote steden

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1681 kB

Trends in sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Rotterdam

Deze feitenkaart beschrijft de trends in verschillen in gezondheid (ervaren gezondheid en een hoog risico op een depressie of angststoornis), ongezond gedrag (roken en alcoholgebruik), obesitas en sociale indicatoren (eenzaamheid en moeite met rondkomen) tussen mensen met een lage en hoge SES in Rotterdam in de periode 2008-2016.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 232 kB

Langer Gezond? Hoeveel jaar leven we in goede gezondheid?

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond Rapportage over de levensverwachting en levensverwachting in goede gezondheid van inwoners van de gemeenten in regio Rotterdam-Rijnmond

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2814 kB

Ouders in Actie: an investigation of experiences of parents

Deze afstudeerscripties vormen een tweeluik, waarin de ervaringen van ouders en vrijwilligers worden beschreven met de opvoedingsinterventie Ouders in Actie. Het betreft een ‘peer group’ interventie met een preventief karakter: voorkomen dat opvoedingsvragen opvoedingsproblemen worden.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1259 kB

The role and position of volunteers in Ouders in Actie

An early pedagogic intervention. Deze afstudeerscripties vormen een tweeluik, waarin de ervaringen van ouders en vrijwilligers worden beschreven met de opvoedingsinterventie Ouders in Actie. Het betreft een ‘peer group’ interventie met een preventief karakter: voorkomen dat opvoedingsvragen opvoedingsproblemen worden.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 803 kB

Programma Mentaal Gezond 2017

In deze studie is onderzocht in hoeverre de cursussen en trainingen van Avant Sanare en Indigo Preventie potentie hebben om psychische gezondheid te verbeteren onder de Rotterdamse risicogroepen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 858 kB

Seks onder je 25e

Onderzoekspublicatie met de uitkomsten van “Seks onder je 25e” van jongeren in de Rotterdam-Rijnmond regio

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 544 kB

Feitenkaart chronische aandoeningen

Omvang van risicogroep, trends en samenhang met onderwerpen zoals kwaliteit van leven, depressie en invloed op de dagelijkse activiteit.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 109 kB

Feitenkaart de beschermende werking van een stabiele gezinssituatie

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 67 kB

Feitenkaart overspannenheid en burnout

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 45 kB

Feitenkaart mantelzorg

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 351 kB

Feitenkaart ervaren hinder omwonenden Rotterdam The Hague airport

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 119 kB

Feitenkaart griepprik onder ouderen

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 362 kB

Feitenkaart eenzaamheid

Omvang van risicogroep bij volwassenen en samenhang met achtergrondkenmerken.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 64 kB

Feitenkaart tolerantie en discriminatie

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 235 kB

Feitenkaart depressie

Omvang van risicogroep bij volwassenen en samenhang met achtergrondkenmerken.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 67 kB

Procesevaluatie Right to Challenge

Onderzoeksverslag van Rotterdamse experimenteerperiode met Right to challenge, als nieuwe vorm van burgerparticipatie

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 809 kB

Cliëntervaringsonderzoek Wijkteams, basishulp, doelgroep volwassenen

Onderzoek naar de ervaringen van klanten van de Rotterdamse Wijkteams. Het onderzoek betreft een specifiek deel van de dienstverlening van wijkteams, namelijk de basishulp voor volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 553 kB

Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen 2006-2017

Een trendanalyse van overgewicht en obesitas onder Rotterdamse basisschoolkinderen in de periode 2006-2017

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1174 kB

Rapportage evaluatie Lekker Fit! 2005-2017

Het programma Lekker Fit! bestaat ruim 10 jaar, daarom is een overzicht gemaakt van de opbrengsten van het programma

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 954 kB

Evaluatie ‘Voor mekaar’

Effect- en procesevaluatie van het ‘Voor mekaar’ programma over de periode 2015-2017. ‘Voor mekaar’ is gericht op de bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement onder ouderen in Rotterdam.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2685 kB

Behoefte ondersteuning mantelzorgers

Hoe kunnen mantelzorgers ondersteund worden en wat kan de gemeente daarin betekenen?

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 254 kB

Behoefte ondersteuning mantelzorgers en bijlagen

Hoe kunnen mantelzorgers ondersteund worden en wat kan de gemeente daarin betekenen?

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 694 kB

Lol in cultuursensitief werken

Evaluatie-onderzoek naar de Live Online Leren training in cultuursensitief werken bij kwetsbare migrantenjeugd

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1358 kB

Evaluatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Onderzoek naar de stand van zaken rond de implementatie en het gebruik van de Meldcode bij de organisaties in het centrumgemeentelijk gebied van Rotterdam die wettelijk verplicht zijn met de Meldcode te werken. Het gaat voornamelijk om organisaties in het onderwijs, de (geestelijke) gezondheidszorg, de maatschappelijk ondersteuning en de kinderopvang.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 219 kB

Mantelzorgers in Rotterdam 2007-2017

Rapportage over de beantwoording van de vragen uit het Vrijetijdsonderzoek van najaar 2017 over mantelzorg in Rotterdam.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 992 kB

Daklozenenquête Rotterdam 2016-2017

Beschrijving van voorgeschiedenis, verblijfplaatsen, problematiek, gezondheid en demografische kenmerken van Rotterdamse daklozen

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1339 kB

Bijlage: Daklozenenquête Rotterdam 2016-2017

Beschrijving van voorgeschiedenis, verblijfplaatsen, problematiek, gezondheid en demografische kenmerken van Rotterdamse daklozen

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1078 kB

Betekenis van het ouder worden onder Marokkaanse en Turkse ouderen

De GRIP&GLANS groepscursus is een evidence-based interventie, ontwikkeld door het GRIP&GLANS Programma (uitgevoerd bij UMCG en RUG), onder leiding van Prof. dr. Nardi Steverink. De cursus is aanvankelijk ontwikkeld voor alleenstaande autochtone vrouwen van 55+, maar sinds enkele jaren is de cursus ook toegankelijk voor mannen, mensen met een partner, en voor volwassenen vanaf ongeveer 40 jaar.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 480 kB

Behoefte onderzoek naar een huiskamer voor sekswerkers in Rotterdam

Onder cliënten van het Prostitutie Maatschappelijk Werk van Humanitas is de wens geuit voor een huiskamer inloop in Rotterdam. Om dit plan in 2014 te verwezenlijken heeft Humanitas hiervoor subsidie aangevraagd bij de gemeente Rotterdam. Om het project inhoudelijk te onderbouwen is door de GGD een behoefte onderzoek onder de doelgroep uitgevoerd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 160 kB

Woonomgeving en psychosociale gezondheid

Over de samenhang tussen buurtfactoren en de psychosociale gezondheid van kinderen

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1455 kB

Zoektocht naar goede zorg

Informatieblad juli 2017 Zeven aanbevelingen op basis van het onderzoek ‘Kwetsbaar en krachtig 2’

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 429 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 - Tabellenboek Kralingen-Crooswijk

Tabellenboek gebied Kralingen-Crooswijk. De belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3688 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 - Tabellenboek Gebieden Rotterdam

Tabellenboek Gebieden Rotterdam. De belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3814 kB

Kwetsbaar en krachtig:

De zoektocht naar passende ondersteuning om betekenisvol te kunnen leven

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 15218 kB

Evaluatie Gewichtige Gezinnen 2015/2016

De afdeling Leefstijl, Leefomgeving en Indicatie van de Gemeente Rotterdam koopt interventies in, met als doel een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor alle inwoners in Rotterdam en de regio Rijnmond te bevorderen. De twee speerpunten van gezondheidsbevordering zijn: gezond gewicht en Mentaal Gezond.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1273 kB

Voor Mekaar

Tussenrapportage over het Actieprogramma Voor mekaar december 2016

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 938 kB

Stimulering meldcode

Onderzoek gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 982 kB

Voorstel indicatoren "outcome"-meting monitor Sociaal Domein

In deze notitie wordt een voorstel gedaan voor de meting van de ‘outcome’ voor het sociale domein. Deze ‘outcome’-metingen moeten, met de monitoring van input- en outputindicatoren van het project ‘Sturen en Verantwoorden’ van het cluster MO, invulling geven aan wat de monitor Sociaal Domein wordt genoemd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2175 kB

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Charlois.pdf

Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3682 kB

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Delfshaven.pdf

Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3692 kB

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Feijenoord.pdf

Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3693 kB

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Hillegersberg-Schiebroek.pdf

Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3674 kB

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Hoogvliet.pdf

Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3662 kB

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek IJsselmonde.pdf

Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3672 kB

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Noord.pdf

Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3681 kB

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Overschie.pdf

Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3666 kB

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Prins Alexander.pdf

Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3687 kB

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 - Tabellenboek Rotterdam Centrum.pdf

Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3668 kB

Kwetsbaar en krachtig 2: Ontwikkeling zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare Rotterdammers 2011-2016

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) spreekt de gemeente Rotterdam burgers aan op hun kracht en eigen verantwoordelijkheid. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘meedoen’ zijn de sleutelwoorden. Wat vinden mensen met een beperking hiervan? S

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1902 kB

Ervaringen met het CDT. De methodiek en de bijdrage aan de transformatiedoelen

Ervaringen met het CDT. De methodiek en de bijdrage aan de transformatiedoelen

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 809819 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Albrandswaard.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Barendrecht.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Brielle.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Capelle aan den IJssel.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 127 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Goeree Overflakkee.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 127 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Hellevoetsluis.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 127 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Krimpen aan de IJssel.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 127 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Lansingerland.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Maassluis.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Nissewaard.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Ridderkerk.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 113 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Rotterdam.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Schiedam.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Vlaardingen.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 126 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_2016_Westvoorne.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 127 kB

Evaluatie pilot "Best Practice: naar een 'reflective practitioner' in het jeugdveld".

Evaluatie pilot "Best Practice: naar een 'reflective practitioner' in het jeugdveld".

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1050982 kB

Mantelzorgers in Rotterdam 2007 - 2015

Rapportage over de vragen over mantelzorg in het VTO 2015.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1212954 kB

Veerkracht: yes, we can! Een overzicht van 'werkzame' elementen bij preventieve interventies ter bevordering van veerkracht.

Een overzicht van 'werkzame' elementen bij preventieve interventies ter bevordering van veerkracht

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2018747 kB

Pilot gebruikerservaring VAI

Rapport met eerste gebruikerservaringen VraagAnalyseInstrument (VAI)

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2177642 kB

Verkenning integrale wijkteams in wording

Verkenning integrale wijkteams in wording

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 804 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Albrandswaard.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 424230 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Barendrecht.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 414 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Brielle.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 415 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Capelle aan de IJssel.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 422860 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Hellevoetsluis.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 414 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Krimpen ad IJssel.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 425103 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Lansingerland.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 423596 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Maassluis.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 414 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Nissewaard.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 425173 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Praktijk en Speciaal onderwijs.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 121285 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Ridderkerk.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 423594 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Rotterdam.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 424492 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Schiedam.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 424780 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_ Westvoorne.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 414 kB

Gezondheidsmonitor Jeugd_2015_Vaardingen.pdf

Feitenkaart over gezondheid, welzijn en leefstijl van jeugd.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 415 kB

Pilot ROC SMW GGZ. Signalering van LVB, GGZ en verslavingsproblematiek door het SMW op het ROC.

Pilot ROC SMW GGZ. Signalering van LVB, GGZ en verslavingsproblematiek door het SMW op het ROC.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1915008 kB

Evaluatie proefopstelling Consultatie- en Diagnoseteam

Evaluatie proefopstelling Consultatie- en Diagnoseteam

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2007217 kB

Gezondheidsmonitor volwassenen_ 2012_G4 Tabellenboek.pdf

Tabellenboek met cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl volwassenen.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 116721 kB

Als je niet achter die voordeur komt dan beklijft het ook niet. Een Klein maar Fijn onderzoek naar huiselijk geweld in vier buurten in Capelle aan den IJssel

Als je niet achter die voordeur komt dan beklijft het ook niet. Een Klein maar Fijn onderzoek naar huiselijk geweld in vier buurten in Capelle aan den IJssel

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 541 kB

Factsheet eenzaamheid

Factsheet over omvang van eenzaamheid en het voorkomen van eenzaamheid in subpopulaties.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 186 kB

Pilots innovatieve begeleiding 2013. Eindrapportage.

Pilots innovatieve begeleiding 2013. Eindrapportage.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2346104 kB

Mantelzorgers in Rotterdam 2007 - 2011

Rapportage over de vragen over mantelzorg in de VTO 2011.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1128242 kB

Onderzoek implementatie pilots Verbrede Vraagwijzer

Onderzoek implementatie pilots Verbrede Vraagwijzer

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2125953 kB

Mantelzorgers in Rotterdam 2007 - 2013

Rapportage over de vragen over mantelzorg in het VTO 2013.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1140 kB

De basis op orde. Evaluatie-onderzoek Sociale Teams Rotterdam. Eindrapport

De basis op orde. Evaluatie-onderzoek Sociale Teams Rotterdam. Eindrapport

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 5107920 kB

Gezondheid in kaart 2014_Albrandswaard.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2112593 kB

Gezondheid in kaart 2014_Barendrecht.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2545812 kB

Gezondheid in Kaart 2014_Bernisse.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2328399 kB

Gezondheid in kaart 2014_Brielle.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2282755 kB

Gezondheid in Kaart 2014_Capelle ad IJssel.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3711210 kB

Gezondheid in Kaart 2014_Goeree-Overflakkee.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2261585 kB

Gezondheid in Kaart 2014_Hellevoetsluis.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2351 kB

Gezondheid in Kaart 2014_Krimpen aan den IJssel.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2975 kB

Gezondheid in Kaart 2014_Lansingerland.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2855 kB

Gezondheid in kaart 2014_Maassluis.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2519006 kB

Gezondheid in Kaart 2014_Ridderkerk.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3172979 kB

Gezondheid in Kaart 2014_Rotterdam.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 6613 kB

Gezondheid in kaart 2014_Rotterdam_Tabellenboek op wijkniveau.pdf

Tabellenboek met gezondheidsgegevens op CBS buurtniveau.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 185 kB

Gezondheid in Kaart 2014_Schiedam.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2511202 kB

Gezondheid in Kaart 2014_Spijkenisse.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 3100455 kB

Gezondheid in Kaart 2014_Vlaardingen.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2644168 kB

Gezondheid in Kaart 2014_Westvoorne.pdf

Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 2113610 kB

Sociale Piramide 2011 / 2012 Rotterdam

Invulling van de zogeheten ‘Sociale Piramide’, waarin de Rotterdamse bevolking wordt onderscheiden in ‘kwetsbare’, ‘beperkt zelfredzame’ en ‘zelfredzame’ burgers: de top, het middendeel respectievelijk de voet van de piramide. Daarbij wordt een indeling g

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 1950785 kB

Feitenkaart Van Klacht Naar Kracht - deelnemersresultaten april 2010 - 2011

In september 2007 is de uitvoering van het Rotterdamse leefstijlprogramma ‘Van Klacht naar Kracht’ gestart. Het doel van het programma is te voorkomen dat beginnende symptomen van diabetes of depressie leiden tot chronische aandoeningen. De resultaten van

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 240266 kB

Mantelzorgers in Rotterdam 2007 - 2009

Rapportage over de vragen over mantelzorg in de VTO 2009.

/ Zorg, welzijn en gezondheid / 240800 kB