Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2021

  Onderzoek naar de omvang van de doelgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio in 2021. 

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1042 kB

 • Architect aan Zet – tussentijdse evaluatie

  Evaluatie van de pilot Architect aan Zet. Deze pilot maakt het mogelijk om projecten met weinig bouwtechnische en ruimtelijke risico’s sneller en vergunningsvrij te realiseren, omdat de verantwoordelijkheid direct bij gekwalificeerde architecten is gelegd.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3382 kB

 • Verkeershinder Meting Digitaal Stadspanel Rotterdam

  Onderzoek naar welke ervaring Rotterdammers hebben met verkeershinder door werkzaamheden en aan welke informatie Rotterdammers behoefte hebben. 

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2198 kB

 • Schaarste Rotterdamse woningmarkt 2023

  Ter ondersteuning van de nieuwe Rotterdamse woonvisie (2023) is onderzoek gedaan naar schaarste in verschillende segmenten van de Rotterdamse woningmarkt.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 4540 kB

 • Rotterdammers over mobiliteit. Resultaten uit de Omnibusenquête 2023

  Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2023 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van mobiliteit in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1507 kB

 • Ervaringen van particuliere abonnementhouders

  In de gemeentelijke parkeergarages parkeren kortparkeerders, particuliere abonnementhouders en bedrijfsmatige abonnementhouders. Onder alle drie de groepen is onderzoek gedaan naar de klantervaring, in opdracht van afdeling Parkeren van Stadsbeheer. Deze rapportage doet verslag van het onderzoek onder de particuliere abonnementhouders.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 691 kB

 • Bedrijven en garageparkeren

  In de gemeentelijke parkeergarages parkeren kortparkeerders, particuliere abonnementhouders en bedrijfsmatige abonnementhouders. Onder alle drie de groepen is onderzoek gedaan naar de klantervaring, in opdracht van afdeling Parkeren van Stadsbeheer. Deze rapportage doet verslag van het onderzoek onder de bedrijfsmatige abonnementhouders.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 368 kB

 • Rotterdam The Hague Airport Omnibusenquête 2023

  In de Omnibusenquête 2023 (‘Rotterdammers en hun stad’) zijn onder meer vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze feitenkaart worden de resultaten beschreven.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 397 kB

 • Onderweg in de Metropoolregio 2018 - 2022

  Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN)

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2885 kB

 • Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2022

  De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 849 kB

 • Ervaringen met Kort Parkeren

  OBI voerde twee deelonderzoeken uit naar de klanttevredenheid, één via het Digitaal Stadspanel van OBI en één ter plekke in vijf van de zeventien parkeergarages. Beide deelonderzoeken vallen onder een groter onderzoek waarmee Stadsbeheer inzicht wil krijgen in de klantervaring met het product Garageparkeren. Stadsbeheer wil dit inzicht gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. Inzicht in klantervaring is ook gewenst als input voor een nieuw marketingplan voor de gemeentelijke parkeergarages

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 371 kB

 • Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2020

  In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio. Allereerst zijn gegevens opgenomen over de omvang van de ‘primaire doelgroep’: huishoudens die op grond van hun inkomen in aanmerking kunnen komen voor Huurtoeslag.

  Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen over aantallen huishoudens met een inkomen onder de Nederland enige jaren geleden door de EU opgelegde staatssteunregelinggrens voor corporatiewoningen. Nieuwe verhuringen van corporatiewoningen op of onder de huurliberalisatiegrens zouden in principe moeten worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal deze ‘EU-grens’, die in 2020 € 39.055 bedroeg, en momenteel (begin 2023) € 44.035 voor eenpersoons-, en € 48.625 voor meerpersoonshuishoudens.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 727 kB

 • Herhuisvesters gevolgd. De woonsituatie van Rotterdamse herhuisvesters nader bekeken.

  Waar komen herhuisvesters na hun verhuizing terecht? Hoe tevreden zijn ze met hun nieuwe woning en woonbuurt? Hoe kijken ze tegen het proces van herhuisvesting aan? Om deze vragen te beantwoorden is een online vragenlijst uitgezet onder herhuisvesters in de periode 2017-2021. 

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3418 kB

 • Stijging, verhuizingen en nieuwbouw op Zuid. Monitor wonen 2022.

  Een rapportage over stijging, verhuizingen en nieuwbouw op Zuid. We kijken over meerdere jaren naar stijgers en hun verhuizingen op Zuid, naar de in- en uitstroom van inkomens- en opleidingsgroepen op Zuid en het profiel van bewoners van (ver)nieuwbouwprojecten op Zuid.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3394 kB

 • Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2021

  De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 815 kB

 • Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam tabellenboek eerste helft 2022

  De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 441 kB

 • Evaluatie Energietransitiefonds Rotterdam

  Het Energietransitiefonds Rotterdam geeft leningen met een lage rente voor verduurzaming en verbetering van panden van bewoners, bedrijven en organisaties in Rotterdam. Als onderdeel van de evaluatie van het fonds is het Digitaal Stadspanel Rotterdam bevraagd over (toekomstige) energiebesparende en woning verbeterende maatregelen en de bekendheid van het fonds.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 509 kB

 • Woontevredenheid bewoners hoogbouw Binnenstad

  Onderzoek naar tevredenheid onder bewoners van drie generaties woontorens in de Binnenstad

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1239 kB

 • Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2022

  In Vragenlijst C van de Omnibusenquête 2022 zijn onder meer ook vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 797 kB

 • Enquête RTHA

  Enquête over beslispunten uit het nieuwe Luchthavenbesluit.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 723 kB

 • Enquête gebruikers Energiebox010

  De afdeling Duurzaam van het cluster Stadsontwikkeling heeft aan OBI gevraagd om een online enquête te houden onder bewoners die voorjaar/zomer 2022 een Energiebox010 hebben opgehaald.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 827 kB

 • Voorzieningen in de wijk

  In maart 2021 hebben panelleden van het Digitaal Stadspanel hun mening gegeven over de voorzieningen in de wijk. In de factsheet zijn de resultaten uit het onderzoek te lezen.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 476 kB

 • Gebruik van deelauto’s in Rotterdam

  In Rotterdam zijn al lange tijd aanbieders van deelauto’s aanwezig die deelauto’s aanbieden aan bewoners en aan medewerkers van bedrijven. De afgelopen jaren is deelmobiliteit volop in de belangstelling komen te staan. Steeds meer bedrijven, bewoners, ontwikkelaars en overheden zoeken naar mogelijkheden om autodelen op de kaart te zetten. Om een beeld te krijgen hoe Rotterdammers tegen deelauto’s aankijken, is het Digitaal Stadspanel Rotterdam ingezet. In de notitie kunt u de belangrijkste resultaten lezen.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 123 kB

 • Woonwensen jongeren Hoek van Holland

  Rapport over de woonwensen van thuiswonende jongeren in Hoek van Holland

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2131 kB

 • Samenwerken in de buitenruimte Evaluatie convenant 2.0

  In 2018 is het vernieuwde convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte’ ondertekend door Evides, Stedin en de gemeente Rotterdam om intensiever samen te werken bij onderhoudswerkzaamheden. Dit onderzoek evalueert deze samenwerking.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2318 kB

 • Onderweg in de Metropoolregio 2018 - 2021

  Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

  Het rapport gaat in op het bezit en gebruik van vervoermiddelen, aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag naar motief, (hoofd)vervoermiddel, afstandsklasse en dag in de week in de jaren 2018 tot en met 2021. Om het effect van de lockdown van sinds half maart 2020 weer te geven, zijn de gegevens over 2020 tevens uitgesplitst naar vóór en vanaf 16 maart 2020. De gegevens zijn steeds weergegeven voor heel Nederland, de Metropoolregio, de voormalige stadsregio Rotterdam inclusief en exclusief Rotterdam, het voormalige Stadsgewest Haaglanden inclusief en exclusief Den Haag, de stad Rotterdam, de stad Den Haag en enkele onderverdelingen binnen de Metropoolregio en deze steden. Ook bevat dit Tabellenrapport enkele vergelijkingen tussen de vier grote steden.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 4453 kB

 • Rotterdammers over mobiliteit. Resultaten uit de Omnibusenquête 2022

  Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2022 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van mobiliteit in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2398 kB

 • Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2019

  In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio. Allereerst zijn gegevens opgenomen over de omvang van de ‘primaire doelgroep’: huishoudens die op grond van hun inkomen in aanmerking kunnen komen voor Huurtoeslag.

  Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen over aantallen huishoudens met een inkomen onder de Nederland enige jaren geleden door de EU opgelegde staatssteunregelinggrens voor corporatiewoningen. Nieuwe verhuringen van corporatiewoningen op of onder de huurliberalisatiegrens zouden in principe moeten worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal deze ‘EU-grens’, die in euro’s van 2019 € 38.035 bedroeg, en momenteel (begin 2022) € 40.765 voor eenpersoons‑, en € 45.014 voor meerpersoonshuishoudens.
  Voorts wordt in deze Feitenkaart een schatting gepresenteerd van de omvang van de groep ‘middeninkomens’, en wordt stilgestaan bij de aantallen huurders die op grond van hun inkomen in 2019 in aanmerking kunnen zijn gekomen voor inkomensafhankelijke huurverhogingen in juli 2019.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 702 kB

 • Nieuwbouw, stijging en verhuizingen op Zuid Monitor Wonen 2021

  Een rapportage over bewoners van nieuwbouw op Zuid. Verder kijken we naar sociale stijgers en verhuispatronen op Zuid tussen 2012-2019.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1413 kB

 • Verhuizingen van inkomensgroepen en opleidingsgroepen in Rotterdam Zuid 2012-2017

  Een rapportage over verhuispatronen van de bevolking op Zuid naar inkomen en opleidingsniveau.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1631 kB

 • Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2019

  De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 4062 kB

 • Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020

  De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2898 kB

 • Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam tabellenboek eerste helft 2020

  De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3704 kB

 • Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam tabellenboek eerste helft 2021

  De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3714 kB

 • Rotterdammers over mobiliteit. Resultaten uit de Omnibusenquête 2021

  Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2021 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van mobiliteit in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2353 kB

 • Onderweg in de Metropoolregio 2018 - 2020

  Later is gebleken, dat er enkele fouten zaten in de gegevens waarop dit rapport is gebaseerd. Inmiddels is het Tabellenrapport ‘2018-2021’ verschenen, en daarin zijn ook de verbeterde gegevens over 2018 t/m 2020 verwerkt. De verbeterde tabellen uit het Tabellenrapport ‘2018-2020’ zijn in een ruwere vorm op te vragen bij onderzoek@rotterdam.nl.

   

  Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

  Het rapport gaat in op het bezit en gebruik van vervoermiddelen, aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag naar motief, (hoofd)vervoermiddel, afstandsklasse en dag in de week in de jaren 2018 tot en met 2020. Om het effect van de lockdown van sinds half maart 2020 weer te geven, zijn de gegevens over 2020 tevens uitgesplitst naar vóór en vanaf 16 maart 2020. De gegevens zijn steeds weergegeven voor heel Nederland, de Metropoolregio, de voormalige stadsregio Rotterdam inclusief en exclusief Rotterdam, het voormalige Stadsgewest Haaglanden inclusief en exclusief Den Haag, de stad Rotterdam, de stad Den Haag en enkele onderverdelingen binnen de Metropoolregio en deze steden. Ook bevat dit Tabellenrapport enkele vergelijkingen tussen de vier grote steden.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 4193 kB

 • Monitor Volkstuinen 2021

  Rapport van periodieke inventarisatie en prognose van vraag en aanbod Rotterdamse verblijfstuinen en nutstuinen

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 795 kB

 • Profiel van eerste bewoners van nieuwbouw- en renovatieprojecten

  in Rotterdam Zuid 2014-2018 Dit rapport geeft inzicht in de kenmerken (waaronder de vorige woonlocatie) van de eerste bewoners van nieuwbouw en renovatieprojecten in Rotterdam-Zuid 2014-2018

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2649 kB

 • Tussenrapportage Onderzoek Duurzaamheidswinkel Keizerswaard

  Rapportage over de naamsbekendheid van Duurzaamheidswinkel Keizerswaard bij de bewoners van IJsselmonde en over de wensen en behoeften van de bewoners op het gebied van dienstverlening en communicatie door de Duurzaamheidswinkel.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2586 kB

 • Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2018

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 .

  In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio. Allereerst zijn gegevens opgenomen over de omvang van de ‘primaire doelgroep’: huishoudens die op grond van hun inkomen in aanmerking kunnen komen voor Huurtoeslag. Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen over aantallen huishoudens met een inkomen onder de Nederland enige jaren geleden door de EU opgelegde staatssteunregelinggrens voor corporatiewoningen. Nieuwe verhuringen van corporatiewoningen op of onder de huurliberalisatiegrens zouden in principe moeten worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal deze ‘EU-grens’, die in euro’s van 2010 € 33.000 bedroeg, in euro’s van 2018 € 36.798, en momenteel (in 2021) € 40.024. Voorts wordt in deze Feitenkaart stilgestaan bij de aantallen huurders die op grond van hun inkomen in 2018 in aanmerking zouden komen voor inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli 2021.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 594 kB

 • Onderweg in de Metropoolregio 2004 - 2019

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Het rapport gaat in op het bezit en gebruik van vervoermiddelen, aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag naar motief, (hoofd)vervoermiddel, afstandsklasse en dag in de week in met name de jaren 2010 tot en met 2019. De gegevens zijn steeds weergegeven voor heel Nederland, de Metropoolregio, de voormalige stadsregio Rotterdam inclusief en exclusief Rotterdam, het voormalige Stadsgewest Haaglanden inclusief en exclusief Den Haag, de stad Rotterdam, de stad Den Haag en enkele onderverdelingen binnen de Metropoolregio en deze steden. Tevens enkele vergelijkingen tussen de vier grote steden.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 4297 kB

 • Rotterdammers over mobiliteit. Resultaten uit de Omnibusenquête 2020

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2020 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van mobiliteit in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2341 kB

 • Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2020

  In Vragenlijst C van de Omnibusenquête 2020 zijn onder meer ook vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 182 kB

 • Profiel van eerste bewoners

  Profiel van eerste bewoners van nieuwbouw- en renovatieprojecten in Rotterdam Zuid 2014-2018 Dit rapport geeft inzicht in de kenmerken (waaronder de vorige woonlocatie) van de eerste bewoners van nieuwbouw en renovatieprojecten in Rotterdam-Zuid 2014-2018

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2649 kB

 • Stijging op Zuid

  Stijging op Zuid geeft inzicht in de omvang van de groep stijgers in Rotterdam-Zuid en hun verhuisbewegingen

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2518 kB

 • Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam eerste helft 2019

  De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 4971 kB

 • Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam 2017

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtstrepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio. Allereerst zijn gegevens opgenomen over de omvang van de ‘primaire doelgroep’: huishoudens die op grond van hun inkomen in aanmerking kunnen komen voor Huurtoeslag. Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen over aantallen huishoudens met een inkomen onder de Nederland enige jaren geleden door de EU opgelegde staatssteunregelinggrens voor corporatiewoningen. Nieuwe verhuringen van corporatiewoningen op of onder de huurliberalisatiegrens zouden in principe moeten worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal deze ‘EU-grens’, die in euro’s van 2010 € 33.000 bedroeg, in euro’s van 2017 € 36.165, en momenteel (in 2020) € 39.055. Voorts wordt in deze Feitenkaart stilgestaan bij de aantallen huurders die op grond van hun inkomen in 2017 in aanmerking zouden komen voor inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli 2020.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 767 kB

 • Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvesting Rotterdam en Regio 2016

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 766 kB

 • Rotterdammers over mobiliteit. Resultaten uit de Omnibusenquête 2019

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2019 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van mobiliteit in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2361 kB

 • Mogelijke huurlasten in Rotterdam 2018

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Berekening van de maximale ruimte voor netto huurlasten van een aantal soorten huishoudens wat betreft samenstelling, leeftijd en inkomen in Rotterdam in 2018 volgens minimale en bovenminimale voorbeeldbegrotingen van het NIBUD, waarbij de netto huurlasten de sluitpost vormen. Ook is een schatting opgenomen van het daadwerkelijk voorkomen van de diverse soorten hurende huishoudens. Deze berekeningen worden voorafgegaan door een korte samenvatting van conclusies uit eerdere onderzoeken over de problematiek van betaalbaarheidsrisico’s voor huurders met te hoge woon- of huurlasten gezien de ruimte die zij daarvoor van hun inkomen overhouden na aftrek van noodzakelijke overige uitgaven.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 688 kB

 • Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2019

  In Vragenlijst C van de Omnibusenquête 2019 zijn onder meer ook vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 190 kB

 • Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2018

  In Vragenlijst C van de Omnibusenquête 2018 zijn onder meer ook vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 143 kB

 • Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2017

  In Vragenlijst D van de Omnibusenquête 2017 zijn onder meer ook vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 169 kB

 • Rotterdammers over het verkeer 2018; TABELLENRAPPORT.

  Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Resultaten uit de Omnibusenquête 2018. Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2018 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1760 kB

 • Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam

  Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Tabellenboek eerste helft 2018 De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3706 kB

 • Verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland

  2004-2017 / P.A. de Graaf Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN). Het rapport gaat in op het bezit en gebruik van vervoermiddelen, aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag naar motief, (hoofd)vervoermiddel, afstandsklasse en dag in de week in met name de jaren 2010 tot en met 2017. De gegevens zijn steeds weergegeven voor heel Nederland, de Metropoolregio, de voormalige stadsregio Rotterdam inclusief en exclusief Rotterdam, het voormalige Stadsgewest Haaglanden inclusief en exclusief Den Haag, de stad Rotterdam, de stad Den Haag en enkele onderverdelingen binnen de Metropoolregio en deze steden. Tevens enkele vergelijkingen tussen de vier grote steden.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 5068 kB

 • Verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland,

  2004-2016 Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN). Het rapport gaat in op het bezit en gebruik van vervoermiddelen, aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag naar motief, (hoofd)vervoermiddel, afstandsklasse en dag in de week in met name de jaren 2010 tot en met 2016. De gegevens zijn steeds weergegeven voor heel Nederland, de Metropoolregio, de voormalige stadsregio Rotterdam inclusief en exclusief Rotterdam, het voormalige Stadsgewest Haaglanden inclusief en exclusief Den Haag, de stad Rotterdam, de stad Den Haag en enkele onderverdelingen binnen de Metropoolregio en deze steden. Tevens enkele vergelijkingen tussen de vier grote steden.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3096 kB

 • Procesevaluatie Right to Challenge

  Onderzoeksverslag van Rotterdamse experimenteerperiode met Right to challenge, als nieuwe vorm van burgerparticipatie

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 809 kB

 • Monitor woonruimtebemiddeling 2017 regio Rotterdam 2017

  De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3144 kB

 • Ontwikkelingen in de kansrijke wijken. Een synthese

  Synthese gebaseerd op twee rapporten (Risbo, OBI) die in opdracht van Kenniswerkplaats Leefbare Wijken is uitgevoerd. Centraal in de synthese staan de veranderingen in de kansrijke wijken en de wijze waarop nieuwe en oude bewoners deze veranderingen ervaren.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 730 kB

 • Dynamiek in de kansrijke wijken

  Rapportage over de ontwikkelingen in de kansrijke wijken op het gebied van bevolking, woningmarkt, wijkeconomie en leefbaarheid

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1478 kB

 • Bewonersenquête inrichting van de Bonnenpolder in Hoek van Holland

  Onder een steekproef van 2000 inwoners van Hoek van Holland is een enquête afgenomen over de inrichting van de Bonnenpolder. Aanleiding voor de enquête is een plan voor de inrichting van de Bonnenpolder, waarbij 30 ha van ca 128 ha te ontwikkelen natuurgebied zal worden ingericht als natuurbegraafplaats.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 957 kB

 • Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rdam en Regio

  Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en Regio 2015. In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 766 kB

 • Rotterdammers over bereikbaarheid

  Bewonersonderzoek over de bereikbaarheid van Rotterdam en de informatievoorziening over wegwerkzaamheden en omleidingen.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1203 kB

 • Draagvlakmet. tijden betaald parkeren sector 72 Blijdorp-Nrd en Bergp.

  Meting van het draagvlak bij bewoners en ondernemers in een deel van Blijdorp en Bergpolder voor het invoeren van betaald parkeren.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 218 kB

 • Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis

  Meting van het draagvlak bij bewoners en ondernemers in de buurten Bloemhof en Hillesluis voor het invoeren van betaald parkeren.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 690 kB

 • Rotterdammers over het verkeer 2017

  Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2017 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1663 kB

 • Komen en Gaan 2016. Een onderzoek naar selectieve verhuizingen in Rotterdam

  Rapportage over omvang en achtergronden van selectieve migratie in Rotterdam.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3125 kB

 • Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam

  Vervolg op de verkenning naar de marktpotentie van vrije sector huurwoningen in Rotterdam

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 245 kB

 • Energiebesparende maatregelen in particuliere woningen in Rotterdam

  Rapport met de uitkomsten van een enquête onder de algemene Rotterdamse bevolking over het aanbrengen van energiebesparende aanpassingen aan hun woning

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 576 kB

 • Evaluatierapport deelname aan de sloopregeling van oude auto's en terugkoopregeling van gemeente Rotterdam

  Rapport met uitkomsten van een enquête onder deelnemers aan de sloop- en terugkoopregeling van de gemeente Rotterdam

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 613 kB

 • Infographic deelname aan de sloop- en terugkoopregeling van de gemeente Rotterdam

  Infographic met de belangrijkste uitkomsten uit het rapport over de enquête onder deelnemers aan de sloop- en terugkoopregeling van de gemeente Rotterdam

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 842 kB

 • Staat van innovatie wonen

  Inventarisatie van de stand van zaken van innovaties op het gebied van wonen in Rotterdam en daarbuiten.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1238 kB

 • Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2014

  Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2014.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 299 kB

 • Eerste deelrapport onderzoek groengebieden en buurtgroen in Rotterdam 2016

  Overzichtsrapport van bestaande onderzoeksgegevens over het gebruik en de waardering van stadsparken en de zevenhuizerplas en buurtgroen.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1418 kB

 • Kindvriendelijkheid in Rotterdam en in de Kansrijke wijken. Monitor Rotterdam Kindvriendelijk 2016.

  Kindvriendelijkheid in Rotterdam en in de Kansrijke wijken. Monitor Rotterdam Kindvriendelijk 2016.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 152 kB

 • Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 1. Bezit van vervoermiddelen

  Eerste van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over het bezit van vervoermiddelen.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 180 kB

 • Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 2. Gebruik van vervoermiddelen

  Tweede van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over het gebruik van vervoermiddelen.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 153 kB

 • Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 3. Stimulering fiets- en o.v.-gebruik

  Derde van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over stimulering van fiets- en o.v.-gebruik.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 99 kB

 • Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 4. Elektrisch vervoer

  Vierde van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over elektrisch vervoer.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 113 kB

 • Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 5. Meningen en oordelen

  Vijfde van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over meningen en oordelen.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 112 kB

 • Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 6. Parkeren

  Zesde van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over parkeren.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 148 kB

 • Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 7. Stallen van de fiets

  Zevende van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over het stallen van de fiets.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 134 kB

 • Tabellenrapport Rotterdammers over het verkeer 2016

  Tabellenrapport over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2091 kB

 • Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 (okt 2016)

  Analyse van het regionale stelsel van woonruimteverdeling.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3961 kB

 • Rapport volkstuinenmonitor 2016

  Rapport van periodieke inventarisatie en prognose van vraag en aanbod Rotterdamse verblijfstuinen en nutstuinen

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 997 kB

 • Verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland, 2004-2015. Tabellenrapport

  Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland in de periode 2004-2015 op basis van het OViN. 2e druk, april 2017.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2421 kB

 • "Het is mijn hobby niet" - Rotterdammers over hun initiatieven in de buitenruimte

  Het is mijn hobby niet - Rotterdammers over hun initiatieven in de buitenruimte

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 889 kB

 • Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. De Bavinckdriehoek en het gebied rond de Watertorenweg

  Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. De Bavinckdriehoek en het gebied rond de Watertorenweg

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 459 kB

 • Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013

  Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2013.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 384 kB

 • Verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland, 2004-2014. Tabellenrapport

  Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland in de periode 2004-2014 op basis van het OViN.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3041 kB

 • Rotterdammers over het verkeer 2015

  Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2015.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2357 kB

 • Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam

  Verkenning naar de marktpotentie van vrije sector huurwoningen in Rotterdam

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 159 kB

 • Verplaatsingen in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2013. Tabellenrapport

  Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2013 op basis van het MON. 2e, verbeterde druk, 2015.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1624 kB

 • Monitor woonruimteverdeling regio Rotterdam 2014

  Analyse van het regionale stelsel van woonruimteverdeling.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1982 kB

 • Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2012

  Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2012.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 311 kB

 • Naslagwerk Index Kindvriendelijke Wijken Rotterdam 2014

  Naslagwerk Index Kindvriendelijke Wijken Rotterdam 2014

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 15917 kB

 • Rotterdammers over het verkeer 2014

  Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2014. 2e druk, november 2015.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2258 kB

 • Komen en Gaan 2013

  Komen en gaan op de woningmarkt van Rotterdam

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1487 kB

 • Verplaatsingen in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2012. Tabellenrapport

  Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2012 op basis van het MON.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1788 kB

 • Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2011

  Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2011. 3e druk, juni 2014..

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 381 kB

 • Initiatieven, voedsel, stadslandbouw en recreatiegebieden

  Rapportage over de vragen over initiatieven, over voedsel, over stadslandbouw en over recreatiegebieden in de Omnibusenquête 2013.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1641 kB

 • Rotterdammers over het verkeer 2013

  Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2013.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2298 kB

 • Monitor aanbodmodel Rotterdam 2013

  Monitor aanbodmodel woonruimteverdelingssysteem Rotterdam 2013

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3029 kB

 • Verplaatsingen in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2011. Tabellenrapport

  Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2011 op basis van het MON. 2e druk, oktober 2013.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1192 kB

 • Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2010

  Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2010.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 397 kB

 • 3e Evaluatie huisvestingsvergunning Rotterdam juli 2009 - juli 2011

  3e Evaluatie huisvestingsvergunning Rotterdam juli 2009 - juli 2011

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2592 kB

 • Rotterdammers over het verkeer 2012

  Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2012.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1744 kB

 • Parkeren in de deelgemeente Noord 2012

  Rapportage over een enquête onder bewoners van de zeven parkeersectoren van de deelgemeente Noord over de problematiek van het parkeren in de deelgemeente: of, hoe en wanneer men problemen ervaart, en hoe men oordeelt over een aantal oplossingsmogelijkhed

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2959 kB

 • Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2009

  Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2009.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 230 kB

 • Rotterdammers over het verkeer 2011

  Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2011.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 684 kB

 • Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2008

  Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2008. 3e druk, oktober 2011.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 183 kB

 • Mobiliteit in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2009

  Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2009 op basis van het MON.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 248 kB

 • Leefstijlen, verkeer en evrvoer. Schattingen uit de Omnibusenquêtes 2006-2010

  Rapportage over de beantwoording van een aantal vragen uit de Omnibusenquêtes van 2006 tot en met 2010 over diverse onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer in Rotterdam naar leefstijl. De leefstijl is daartoe geschat op basis van het zescijferige

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 483 kB

 • Analyses mobiliteit Rotterdam

  Aanvullende analyses over mobiliteit op basis van het MON.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 685 kB

 • Nieuwe aandachtsgroep voor woningcorporaties

  Schatting van de omvang van de aandachtsgroep volgens de nieuwe definitie aan de hand van het Regionaal INkomensOnderzoek 2007 (RIO 2007).

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 184 kB

 • Rotterdammers over het verkeer 2010

  Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2010.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 523 kB

 • Mobiliteit in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2008

  Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2008 op basis van het MON.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 233 kB

 • Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2007

  Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2007.2e druk, juli 2010.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 222 kB

 • 2e Evaluatie huisvestingsvergunning Rotterdam juli 2006, juli 2009.

  2e Evaluatie huisvestingsvergunning Rotterdam juli 2006, juli 2009.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 985 kB

 • Rotterdammers over het verkeer 2009

  Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2009. 2e druk, juli 2009.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 376 kB

 • Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2006

  Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2006. 2e druk, april 2009.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 213 kB

 • Mobiliteit in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2007

  Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2007 op basis van het MON.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 213 kB

 • Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2005

  Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2005.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 209 kB

 • Rotterdammers over het verkeer 2008

  Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2008.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 279 kB

 • Evaluatie invoering huisvestigingsvergunning Rotterdam.

  Evaluatie invoering huisvestigingsvergunning Rotterdam.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 397 kB

 • Mobiliteit in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2006

  Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2006 op basis van het MON.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 411 kB

 • Tevredenheidsonderzoek Evenementenparkeerregeling 2007

  Tevredenheidsonderzoek onder bewoners en bedrijven in de binnenstad met een parkeervergunning over de parkeerregeling tijdens grote evenementen in 2007

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 526 kB

 • Rotterdammers over het openbaar vervoer 2007

  Rapportage over de vragen over openbaar vervoer in de Omnibusenquête 2007.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 232 kB

 • Rotterdammers over het verkeer 2007

  Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2007.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 371 kB

 • Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2004

  Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2004. 2e druk, februari 2007.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 339 kB

 • Draagvlakmeting parkeren onder de Noorderhavenkade

  Rapportage over een schriftelijke enquête onder alle bewoners van de Noorderhavenkade en omgeving in oktober 2006 over de huidige parkeersituatie, hun beleving van de parkeerdruk en hun oordeel over een voorgenomen parkeergarage onder het park van de Noor

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 190 kB

 • Mobiliteit in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2005

  Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2005 op basis van het MON.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 225 kB

 • Rotterdammers over het verkeer 2006

  Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2006.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 471 kB

 • Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2002

  Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2002.

  / Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 193 kB