Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Horeca als façade: een verkennend onderzoek naar misbruik van de horeca en ondermijning in Rotterdam

  Een verkennend onderzoek naar welke signalen er zijn van ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse horeca, in welke vormen dat is, en in hoeverre de coronacrisis daarop van invloed is geweest.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 933 kB

 • Onderzoek Beeldherkenning Zwerfafval

  De gemeente zet als proef in drie Rotterdamse buurten camera’s in om zwerfafval op te sporen. Dit onderzoek geeft inzicht in wat de bewoners daarvan vinden en waarom bewoners het eens of oneens zijn met de camera-inzet.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2176 kB

 • Onderzoek cameratoezicht – effecten en beleving in beeld

  In dit onderzoek wordt gekeken naar het effect en de waarde van cameratoezicht in Rotterdam. Hierbij wordt ook de beleving van Rotterdammers ten aanzien van het cameratoezicht inzichtelijk gemaakt.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 318 kB

 • Onderzoek cameratoezicht – effecten en beleving in beeld

  In dit onderzoek wordt gekeken naar het effect en de waarde van cameratoezicht in Rotterdam. Hierbij wordt ook de beleving van Rotterdammers ten aanzien van het cameratoezicht inzichtelijk gemaakt.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 1108 kB

 • De Rotterdammer en het maaibeleid

  Een inventarisatie van reacties, meldingen, klachten en complimenten met betrekking tot groenbeheer en maaibeleid in het bijzonder.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 5939 kB

 • Hoe stimuleren we Rotterdammers tot groene gedragingen?

  Dit rapport beschrijft het verkennende onderzoek naar factoren die bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteit op privaat terrein. Deze verkenning is uitgevoerd door het gedragsexperts van SB en onderzoekers van OBI. De onderzoeksvragen die beantwoord worden zijn: Wat is bekend over kansrijke manieren om bewoners te stimuleren tot groene gedragingen? Wat voor groene gedragingen vragen we vanuit de verschillende programma’s van de gemeente Rotterdam die raken aan vergroening?

  / Leefbaarheid en veiligheid / 5595 kB

 • Rotterdammers over klimaat en duurzaamheid 2022. Resultaten uit de Omnibusenquête

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2022 over diverse onderwerpen en meningen op het gebied van klimaat en duurzaamheid; waar mogelijk inclusief vergelijkingen met resultaten uit eerdere Omnibusenquêtes.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 13425 kB

 • Feitenkaart Circulaire wijkaanpak

  Samenvatting van het onderzoek waarin vier projecten om circulaire bewustwording te stimuleren worden beschreven en geëvalueerd.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 1172 kB

 • De achterkant van afpakken. Reflecties op de Rotterdamse praktijk van (bestuurlijk) afpakken.

  In dit essay wordt ingegaan op de praktijk van (bestuurlijk) afpakken en wat we daarvan kunnen leren. Hoe werkt zo’n netwerkaanpak gericht op afpakken en wat maakt die effectief, legitiem en duurzaam? Dit wordt belicht vanuit vijf invalshoeken die inzicht geven in wat afpakken is, hoe het werkt en waar het om draait: de taal (het wat), de tafel (het wie), de techniek (het hoe), de tijd (het wanneer) en het tellen (het waartoe).

  / Leefbaarheid en veiligheid / 677 kB

 • “Zorgfraude in Rotterdam, ondermijnend genoeg”

  Wat is de aard, ernst en omvang van ondermijnende zorgfraude in de gemeente Rotterdam en wat is de meest geschikte aanpak?

  / Leefbaarheid en veiligheid / 482 kB

 • Meldingsbereidheid ondermijning

  Rapportage inzake de kennis en de meldingsbereidheid van Rotterdammers met betrekking tot ondermijnende criminaliteit

  / Leefbaarheid en veiligheid / 720 kB

 • Risbo Fenomeenonderzoek sociale cohesie en arbeidsuitbuiting

  Onderzoek naar het verband tussen sociale cohesie in specifieke woonwijken enerzijds en veiligheidsbeleving en arbeidsuitbuiting anderszijds.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 1151 kB

 • Hoe zou Wim dat aanpakken? Verschil maken voor een veiligere stad door het bestuurlijk optreden van de gemeente Rotterdam

  NSOB essay over alge­mene lessen op basis van de werkervaringen van Wim van Bladel binnen de Gemeente Rotterdam

  / Leefbaarheid en veiligheid / 549 kB

 • De circulaire wijkaanpak. Evaluatie onderzoek

  Onderzoek waarin vier wijkaanpakken om circulaire bewustwording te stimuleren worden beschreven en geëvalueerd.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 5415 kB

 • Schulden en criminaliteit

  Literatuuronderzoek en interviews met Rotterdamse sleutelfiguren

  / Leefbaarheid en veiligheid / 683 kB

 • Rioolwateronderzoek drugsgebruik Rotterdam

  Er is een rioolwateronderzoek uitgevoerd naar de resten van drugsgebruik in Rotterdam.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2598 kB

 • Het misdrijf voorbij

  Fenomeenonderzoek naar aard en omvang van criminele uitbuiting in Rotterdam.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 5028 kB

 • Een uurtje langer, een onderzoek naar sluitingstijden in de Rotterdamse horeca.

  In dit onderzoek is de behoefte van Rotterdamse avond- en nachthorecaondernemers onderzocht voor wat betreft sluitingstijden en de tevredenheid met het vergunningenstelsel.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 1221 kB

 • Van inzicht naar aanpak

  Onderzoek naar aard en omvang van ondermijning in de amateursport.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 1958 kB

 • Shishalounges in Rotterdam: Rook en vuur?

  Zijn criminele activiteiten in Rotterdamse shishalounges maatgevend of zijn het incidenten?

  / Leefbaarheid en veiligheid / 252 kB

 • Eindverslag onderzoek groene deeleconomie Blijdorp

  Resultaten van een onderzoek naar een proef in de wijk Blijdorp. Met een campagne is in Blijdorp een digitaal platform gepromoot. Via dit platform kunnen buurtgenoten spullen met elkaar delen (lenen, uitlenen, huren en verhuren). Doel van de proef was om het delen van spullen tussen buurtgenoten in Blijdorp te stimuleren. De proef is een samenwerking tussen Milieu Centraal, Peerby, Nextdoor en Gemeente Rotterdam. De Gemeente Rotterdam heeft meegewerkt aan de proef omdat zij de deeleconomie in Rotterdam wil stimuleren, in het kader van de circulaire transitie.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 211 kB

 • Resultaten van de enquête over ongeadresseerde post

  Deze enquête geeft o.a. een beeld van de mate waarin Rotterdammers bekend zijn met de opt-in regeling (dat ze een ja/ja sticker op hun brievenbus moeten plakken als ze ongeadresseerde reclame willen ontvangen), de soorten ongeadresseerde post die Rotterdammers wel of juist niet willen ontvangen en hoe dat zich verhoudt tot de stickers die Rotterdammers op hun brievenbus hebben (of het feit dat ze geen brievenbussticker hebben).

  / Leefbaarheid en veiligheid / 195 kB

 • Onderzoek naastplaatsingen

  Evaluatie van de pilot voor het tegengaan van naastplaatsingen met behulp van wrapping. Deze pilot is onderdeel van het programma In de bak.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 3743 kB

 • Beeld van de handhavers

  Het hoofddoel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in het beeld dat Rotterdammers hebben van gemeentelijke handhavers. Ruim een derde van de respondenten heeft een (zeer) positief beeld van handhavers, terwijl 18% een (zeer) negatief beeld heeft. Een relatief grote groep heeft geen (uitgesproken) mening over gemeentelijke handhavers. Verder wordt in deze rapportage ingegaan op wat volgens deelnemers de taken zijn van de handhavers en over welke professionele eigenschappen handhavers volgens Rotterdammers beschikken. Daarnaast zijn ervaringen van Rotterdammers met handhavers nagevraagd.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 1602 kB

 • Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2021. Resultaten uit de Omnibusenquête 2021

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2021 over diverse onderwerpen en meningen op het gebied van milieu en duurzaamheid; waar mogelijk inclusief vergelijkingen met resultaten uit eerdere Omnibusenquêtes.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2001 kB

 • Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2020. Resultaten uit de Omnibusenquête 2020

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2020 over diverse onderwerpen en meningen op het gebied van milieu en duurzaamheid; waar mogelijk inclusief vergelijkingen met resultaten uit eerdere Omnibusenquêtes.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 5351 kB

 • Verklaringen voor naastplaatsingen in Rotterdam

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Naastplaatsingen (plaatsingen van afval naast wijkcontainers) zorgen in Rotterdam voor vervuiling van de openbare ruimte en ergernis bij bewoners en brengen hoge opruim- en schoonmaakkosten met zich mee. Dit onderzoek biedt inzicht in de (combinaties van) factoren die bijdragen aan het optreden of juist uitblijven van naastplaatsingen in Rotterdam. Dit inzicht biedt aanknopingspunten voor een effectieve aanpak van naastplaatsingen door de gemeente.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2876 kB

 • Ervaringen en behoeften van containeradoptanten

  In opdracht van Stadsbeheer heeft OBI een enquête uitgezet onder Rotterdamse containeradoptanten. Een containeradoptant is een bewoner die als vrijwilliger de taak op zich heeft genomen, een bepaalde wijkcontainer en de omgeving ervan, in samenwerking met de gemeente schoon te houden. Ten tijde van het onderzoek waren er 848 container-adoptanten in Rotterdam. Het onderzoek geeft inzicht in de ervaringen en behoeften van containeradoptanten, onder andere op het gebied van informatievoorziening en ondersteuning door de gemeente.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 1791 kB

 • Evaluatie pilot Sturen op Instroom en intensief beheer Bloemhof-Hilles

  Een evaluatie naar de inspanningen en resultaten van een nieuwe pilot in Bloemhof-Hillesluis om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 13247 kB

 • Vragen over groen in de stad in de Omnibusenquête 2020

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over groen in de stad. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 268 kB

 • Vragen over wateroverlast in de Omnibusenquête 2020

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over wateroverlast. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 105 kB

 • Initiatieven voor een schone stad

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Dit onderzoek gaat over initiatieven uit de samenleving die gericht zijn op het schoonhouden van Rotterdam. Op verzoek van Stadsbeheer heeft OBI een enquête uitgezet onder initiatiefnemers en ambtenaren die bij dergelijke initiatieven betrokken zijn. Stadsbeheer gebruikt de resultaten van het onderzoek om initiatieven voor een schone stad zo goed mogelijk te kunnen stimuleren en ondersteunen.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2181 kB

 • LVB en Mensenhandel

  Een verkennend onderzoek naar de omvang van de groep met een LVB onder slachtoffers van seksuele uitbuiting.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 4165 kB

 • LVB en Mensenhandel

  Een verkennend onderzoek naar risico- en beschermingsfactoren bij meiden met een LVB onder slachtoffers van seksuele uitbuiting.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2255 kB

 • Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2019

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2019 over diverse onderwerpen en meningen op het gebied van milieu en duurzaamheid; waar mogelijk inclusief vergelijkingen met resultaten uit eerdere Omnibusenquêtes.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 1740 kB

 • Verklarende factoren voor naastplaatsingen in Rotterdam

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. OBI onderzocht de "Verklarende Factoren voor Naastplaatsingen in Rotterdam". Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in welke factoren bijdragen aan het wel of niet optreden van naastplaatsingen in Rotterdam. Die inzichten moeten aanknopingspunten bieden voor een effectieve aanpak van naastplaatsingen door de gemeente.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2378 kB

 • Evaluatierapport eerste jaar Skaeve Huse

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. De “Skaeve Huse” zijn speciale woningen bedoeld voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan een gewone woonomgeving en ernstige overlast voor hun omgeving veroorzaken. De onderzoeksafdeling van de gemeente (OBI) heeft een evaluatie in twee delen uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat de Skaeve Huse betekenen voor de nieuwe en oude omgeving van de bewoners van de Skaeve Huse. Deze rapportage beschrijft de tweede meting en heeft betrekking op de situatie een jaar na ingebruikname van de eerste woningen.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 6884 kB

 • Procesevaluatie Right to Challenge

  Onderzoeksverslag van Rotterdamse experimenteerperiode met Right to challenge, als nieuwe vorm van burgerparticipatie

  / Leefbaarheid en veiligheid / 809 kB

 • Skaeve Huse in Rotterdam (eerste meting)

  Onderzoek naar het Skaeve Huse project in Overschie: de woonvoorziening voor Rotterdammers die veel en structureel overlast veroorzaken in hun huidige woonomgeving. Het onderzoek gaat in op de veiligheids- en overlastsituatie in de omgeving van de Skaeve Huse vóór de ingebruikname van het project, de reacties en verwachtingen van betrokkenen en belanghebbenden ten aanzien van het project en hun ervaringen met het proces rond de totstandkoming van de Skaeve Huse.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 7444 kB

 • Like je community

  Onderzoek naar het effect van online communities op subjectieve veiligheid

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2574 kB

 • Rotterdammers over duurzaam 2017

  Resultaten uit de Omnibusenquête 2017

  / Leefbaarheid en veiligheid / 997 kB

 • Rotterdammers over duurzaamheid 2017

  Resultaten uit de Omnibusenquête 2017

  / Leefbaarheid en veiligheid / 1289 kB

 • Rotterdammers over duurzaamheid 2015

  Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2015.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2457 kB

 • Geluidbelevingsonderzoek Westvoorne

  Geluidbelevingsonderzoek in de gemente Westvoorne in 2014.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 904 kB

 • Rotterdammers over duurzaamheid 2013

  Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2013.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2074 kB

 • Monitor CO2-uitstoot woningen Rotterdam 2012

  Monitoringsrapportage over de ontwikkeling van de aan Rotterdamse woningen toe te schrijven hoeveelheid CO2-uitstoot.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 1053 kB

 • Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2011

  Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2011.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 622 kB

 • Rotterdammers over het milieu 2009

  Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2009.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 743 kB

 • Rotterdammers over het milieu 2007

  Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2007.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 444 kB

 • Rotterdammers over het milieu 2005

  Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2005.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 207 kB