Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Het gebruik van groen in de buitenruimte. Een inventarisatie van bestaande kennis en data.

  Hoe gebruikt en beleeft de Rotterdammer nu het groen in de stad? Wat zijn de behoeften ten aanzien van het groen (land) en blauw (water)? Onderzoekers van OBI hebben een inventarisatie gemaakt van wat al bekend is hierover.
 • -

  Architect aan Zet – tussentijdse evaluatie

  Sinds september 2020 is het in Rotterdam mogelijk om via de pilot Architect aan Zet projecten met weinig bouwtechnische en ruimtelijke risico’s vergunningvrij te bouwen en te verbouwen. In deze evaluatie zijn de ervaringen van betrokken architecten, initiatiefnemers en stakeholders uit het bouwproces beschreven. In het algemeen heeft men een positief beeld van de mogelijkheden van de pilot. Zo kunnen projecten snel van start gaan, wat voor opdrachtgevers in de huidige marktomstandigheden gunstige effecten heeft op de bouwkosten (grondstoffen, materialen en rente). Bovendien worden bouwtechnische en ruimtelijke risico’s tijdens het project goed gemanaged en vastgelegd in het bouwdossier. Een van de aanbevelingen is om het instrument van kwaliteitsborging voor kleinere projecten te vereenvoudigen.
 • -

  Al doende leert men? Evaluatie van Leerpraktijkcentra voor bijstandsgerechtigden in Rotterdam.

  Dit onderzoek laat zien dat bijna een derde van de bijstandsgerechtigde deelnemers van de onderzochte Leerpraktijkcentra uitstroomt naar betaald werk. Belangrijke ingrediënten zijn het bieden van een laagdrempelige, veilige omgeving waarin men zich kan ontwikkelen, het principe van ‘first place then train’ en het bieden van intensieve begeleiding. Toch worden ook een aantal verbeterpunten gesignaleerd. Op basis van het onderzoek wordt onder meer aanbevolen om de multidisciplinaire benadering uit te bouwen, meer maatwerk te bieden, de begeleiding te professionaliseren en te investeren in de samenwerking.
 • -

  Feitenkaart VE-monitor Rotterdam 2023

  De gemeente Rotterdam heeft een wettelijke taak met betrekking tot voorschoolse educatie voor twee- en driejarige peuters. Jaarlijks wordt er een monitor gemaakt op basis van een telling bij kinderdagverblijven en wordt de wachtlijst in kaart gebracht. Deze monitor betreft het jaar 2023 maar bevat ook dat over de voorgaande jaren.

 • -

  Energietoeslag. Een onderzoek naar doelgroep en gebruik van de Energietoeslag in Rotterdam.

  In opdracht van directie MO is een onderzoek uitgevoerd naar de doelgroep en het gebruik van de Energietoeslag. Op basis van een bestandsanalyse wordt een beeld geschetst van de doelgroep (huishoudens met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum). Aan de hand van een enquête die in het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 werd uitgevoerd onder de ontvangers van de Energietoeslag, wordt inzicht gegeven in de manier waarop de toeslag wordt ingezet, en welk effect het heeft op het inkomen van de ontvangers.
 • -

  Uitstroom jeugdhulp. Een onderzoek naar (voorbereiding op) uitstroom jeugdhulp met verblijf.

  Dit rapport geeft inzicht in de (voorbereiding op) uitstroom uit een residentiële jeugdhulpvoorziening, zowel vanuit het perspectief van de jeugdhulpaanbieders als vanuit de jongeren zelf.   

Ouder nieuws