Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Bevolkingsmonitor januari 2021

  In 2020 was de bevolkingsontwikkeling wisselend. Het achterwege blijven van bevolkingsgroei zoals in de afgelopen jaren, heeft vooral te maken met minder vestiging vanuit het buitenland vanwege de coronapandemie. Verder waren er meer sterfgevallen onder ouderen en speelde ook het negatieve binnenlands migratiesaldo een rol.

 • -

  Resultaten werkgelegenheids- en bedrijvenregister 2020

  Dit rapport geeft inzicht op hoofdlijnen in het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Drechtsteden. De cijfers zijn afkomstig uit het regionale werkgelegenheids- en bedrijvenregister en hebben als laatste peildatum 1 januari 2020. Meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in de databank van OBI (https://onderzoek010.nl/jive), onder het kopje Economie. Begin 2021 start de grootschalige enquête onder bedrijven waarmee in het najaar van 2021, de situatie op 1 januari 2021 kan worden vastgesteld.

 • -

  Sterke Schouders in Rotterdam. Editie 2020

  Rapportage over de ontwikkeling tot en met 2019 van de omvang van een vijftal groepen Rotterdammers die worden gerekend tot de ‘Sterke Schouders’.

 • -

  Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis.

  Resultaten meting 8.

  Sinds half maart heeft de overheid in Nederland maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In samenwerking met het RIVM en GGD/ GHOR Nederland is een onderzoek uitgevoerd over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in de periode dat het coronavirus zich verspreidt en de maatregelen zijn ingevoerd. De achtste meting van dit onderzoek vond plaats van 11 november tot en met 15 november. In deze rapportage worden de resultaten en trends voor de regio Rotterdam-Rijnmond beschreven.

 • -

  Gedrag en welbevinden van 70-plussers tijdens de Corona-crisis.

  Resultaten 8e meting.

  GGD Zuid-Holland Zuid en de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de Gemeente Rotterdam hebben in samenwerking met het regionale project Senioren sterker maken: fysiek en sociaal de data geanalyseerd van deelnemers van 70 jaar en ouder die meededen aan de regionale coronamonitor. Deze monitor gaat over het gedrag en welzijn van mensen ten tijde van de coronacrisis. Eerder verscheen er al een rapport over het gedrag en welbevinden van senioren tijdens de eerste coronagolf (data van april t/m juni). Onderstaand leest u de belangrijkste resultaten uit de tweede coronagolf die nu gaande is (data van juli t/m november).

  Bezoek en sociale activiteiten

  De resultaten van november (ten tijde van de tweede coronagolf) laten zien dat de deelnemende 70-plussers voorzichtig zijn met bezoek en andere sociale activiteiten.  Drieënnegentig procent van de deelnemende 70-plussers ontving in november niet meer dan twee mensen te gelijk op bezoek en 36% gaf aan helemaal geen bezoek te hebben ontvangen in de week voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. Daarnaast gaf 86% van de deelnemende senioren aan niet op bezoek te gaan bij mensen met een kwetsbare gezondheid en 73% gaf aan niet op bezoek te gaan bij personen boven de 70 jaar.

  Grote groep senioren houdt zich goed staande

  Net zoals in de eerste coronagolf lijkt ook nu een relatief grote groep van de deelnemende 70-plussers zich naar omstandigheden goed staande te houden. Deelnemers geven hun leven halverwege november gemiddeld een score van 7,4 op een schaal van 1-10 en 95% van hen geeft hun leven een 6 of hoger. Daarnaast blijkt 94% van de deelnemende 70-plussers psychisch gezond en voelde 87% zich zelden of nooit angstig, voelde 81% zich zelden of nooit gestrest en had 66% zelden of nooit problemen met slapen.  Aan de andere kant: een behoorlijke groep deelnemende 70-plussers voelt het coronavirus in als heel dichtbij (45%), maakt zich veel zorgen over het coronavirus (40%) en is heel bang voor het coronavirus (36%). Bovendien vinden bijna alle deelnemende 70-plussers (97%) het (heel) erg dat er een tweede coronagolf is.

  (Nog steeds) Veel emotionele eenzaamheid

  Net als in de eerste coronagolf ligt de sociale eenzaamheid in de tweede coronagolf (half juli - half november) opvallend stabiel tussen de 48 en 52%, waarden vergelijkbaar met de sociale eenzaamheid bij senioren in 2016 (Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, 2016, GGD`en, CBS en RIVM, link). De emotionele eenzaamheid daarentegen is opvallend hoog geweest tijdens de eerste coronagolf en lijkt, na een daling in de zomerperiode, in de tweede coronagolf

  GGD Zuid-Holland Zuid en de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de Gemeente Rotterdam hebben in samenwerking met het regionale project Senioren sterker maken: fysiek en sociaal de data geanalyseerd van deelnemers van 70 jaar en ouder die meededen aan de regionale coronamonitor. Deze monitor gaat over het gedrag en welzijn van mensen ten tijde van de coronacrisis. Eerder verscheen er al een rapport over het gedrag en welbevinden van senioren tijdens de eerste coronagolf (data van april t/m juni). Onderstaand leest u de belangrijkste resultaten uit de tweede coronagolf die nu gaande is (data van juli t/m november).

  Minder sporten en bewegen

  De eerste rapportage over de periode van april t/m juni liet al zien dat veel van de deelnemers in coronatijd (veel) minder zijn gaan bewegen en sporten: half april sportte 55% van de deelnemende senioren (veel) minder dan voor de coronacrisis, half juni was dat nog steeds 35%. De resultaten over de periode van juli t/m november laten zien dat het percentage deelnemers dat (veel) minder is gaan bewegen en sporten verder daalt tot begin oktober (26% sport en beweegt minder) en daarna weer duidelijk toeneemt tot 34% in november. Ook deze stijging lijkt verband te houden met de verscherpte maatregelen in oktober en november, waaronder het verbieden van sportwedstrijden, het sporten in teamverband en het sluiten van de zwembaden.

  Tip! Na aanleiding van de resultaten uit de eerste coronagolf heeft een interactief kennisatelier over ‘Senioriteit in coronatijd’ plaatsgevonden met senioren, professionals en beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten. Hun ervaringen en praktische adviezen over o.a. eenzaamheid en bewegen in coronatijd zijn gebundeld in een overzichtelijke infographic. U vindt deze infographic op: Senioriteit in coronatijd - raad en daad van senioren, professionals en beleidsmakers (gene-ro.com)

 • -

  Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam ...

  op gebieds‑ en buurtniveau 2018 en 2019*

  Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden‑ en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2018 van het CBS, evenals een beperkt aantal voorlopige gegevens over 2019.

Ouder nieuws