Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Monitor Langdurige Ondersteuning WMO CEO volwassenen 2023

  Het monitoren van de kwaliteit van langdurige Wmo-arrangementen is een wettelijke taak van de gemeente Rotterdam. Op basis van het onderzoek vindt zo nodig bijsturing plaats. Jaarlijks wordt er een daarom een cliëntervaringsonderzoek  uitgevoerd. Deze meting betreft het jaar 2022, maar bevat ook data over de twee voorafgaande jaren.
 • -

  Basismonitor NPRZ (school)loopbanen 2022

  In dit onderzoek worden cohorten jongeren gevolgd in hun onderwijsloopbaan naar de arbeidsmarkt. Het betreft jongeren uit Rotterdam Zuid die in schooljaren 2010/2011 tot en met 2014/2015 onderwijs volgden. De jongeren zijn gevolgd vanuit vijf verschillende startposities in het onderwijs: groep 8 leerlingen basisonderwijs, leerlingen praktijkonderwijs en vso, leerlingen 3de leerjaar vo, gediplomeerden mbo-ers en starters in het hoger onderwijs.
 • -

  Regiomonitor beschermd wonen 2022

  Cijfermatige rapportage over indicaties voor beschermd wonen van 2015 tot en met 2022.
 • -

  Grote tevredenheid over de gemeentelijke parkeergarages.

  Bijna alle geënquêteerden zouden de gemeentelijke garage die zij het laatst gebruikten, opnieuw gebruiken. Ook zouden zij de garage zeker aanbevelen bij anderen. Deze mooie resultaten staan in de nieuwste feitenkaart over kort parkeren.

  In deze feitenkaart staan de resultaten van twee door OBI uitgevoerde deelonderzoeken  naar de klanttevredenheid, één via het Digitaal Stadspanel van OBI en één ter plekke in vijf van de zeventien parkeergarages. Beide deelonderzoeken vallen onder een groter onderzoek waarmee Stadsbeheer inzicht wil krijgen in de klantervaring met het product Garageparkeren. Stadsbeheer wil dit inzicht gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. Inzicht in klantervaring is ook gewenst als input voor een nieuw marketingplan voor de gemeentelijke parkeergarages
 • -

  Evaluatie borging Moeders van Rotterdam in de wijkteams

  Moeders van Rotterdam is een aanpak voor (zeer) kwetsbare zwangeren die intensieve begeleiding krijgen gedurende hun zwangerschap en de eerste twee jaren na de geboorte van hun kind. Vanaf de ontwikkeling in 2014 was het de ambitie om Moeders van Rotterdam te borgen binnen regulier beleid. In 2022 is Moeders van Rotterdam onderdeel geworden van het wijkteam. Voor de betrokken partijen (de gemeente Rotterdam, het Erasmus MC en Stichting de Verre Bergen) was het belangrijk dat bij de borging het unieke karakter van MvR behouden zou blijven. Dit rapport beschrijft de ervaringen van alle betrokkenen met het borgingsproces van Moeders van Rotterdam in de wijkteams.
 • -

  Focusgroepen inclusieve communicatie - In gesprek met Rotterdammers met een beperking, biculturele én LHBTIQA+ Rotterdammers

  Eind 2022 zijn wij in gesprek gegaan met Rotterdammers met een beperking, biculturele én LHBTIQA+ Rotterdammers over de communicatie-uitingen van de gemeente Rotterdam. Op welke manier bereikt de gemeentelijke communicatie hen en herkennen zij zich hierin vanuit hun eigen identiteit?

Ouder nieuws