Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Terugkoppeling bij initiatieven

  Uit onderzoek blijkt dat een minderheid van de initiatiefnemers tevreden is met de terugkoppeling die zij krijgen vanuit de gemeente. Op 26 november 2020 is de motie: ‘Streven naar meer tevredenheid onder Rotterdamse initiatiefnemers’ aan-genomen. In deze motie is vastgelegd dat de gemeente moet komen met een concrete streefwaarde voor de tevredenheid van Rotterdamse initiatiefnemers op het gebied van terugkoppeling van de gemeente tijdens het samenwerkingsproces.

  Op zoek naar relevante variabelen om de tevredenheid van Rotterdamse initiatiefnemers te meten, hebben we hen geïnterviewd. Daarbij is ook gebruik gemaakt van een door OBI ontwikkelde scorekaart. Alle initiatiefnemers uit dit onderzoek hebben hun initiatief ingediend via het in 2020 opgerichte initiatievenloket.

  De ervaringen van initiatiefnemers met de gemeentelijke dienstverlening bleken divers en varieerden van heel positief tot heel negatief. Dit onderzoek maakt inzichtelijk dat het zorgvuldig evalueren van de ervaringen van initiatiefnemers complex is en vraagt om meer stroomlijning in het proces van behandeling en begeleiding van initiatieven.

  Op basis van dit onderzoek is het niet mogelijk om een concrete streefwaarde voor de tevredenheid van Rotterdamse initiatiefnemers te formuleren. Het onderzoek geeft wel handvatten om de scorekaart verder door te ontwikkelen zodat deze op termijn de tevredenheid van initiatiefnemers op kwantitatieve wijze kan monitoren.

 • -

  NOC*NSF Sportdeelname Index Rotterdam, november

  Sportdeelname Index november 2021. Deze maand zijn er voor het eerst vragen gesteld over gamen en esports. Ook zijn de gevolgen van de Corona maatregelen op sportdeelname weer gemeten.
 • -

  Evaluatie Totaalaanpak nazorg (jeugd)detentie

  Evaluatie van de pilot Totaalaanpak nazorg (jeugd)detentie. In deze pilot kregen twaalf ex-gedetineerde jongeren langdurige, intensieve begeleiding van een jongerencoach van het wijkteam. Het onderzoek bestond uit een procesevaluatie en een casusonderzoek.
 • -

  De circulaire wijkaanpak. Evaluatie onderzoek

  Stadsbeheer wil de transitie naar een circulaire economie aanjagen. Voor het stimuleren van de circulaire economie financiert en faciliteert de gemeente projecten in verschillende wijken. Het doel van het onderzoek was om uit de eerste vier projecten lessen te trekken waar de wijkaanpak komende jaren haar voordeel mee kan doen. In het onderzoek zijn de zeer uiteenlopende projecten beschreven en onderling vergeleken. Het onderzoek heeft geleid tot een reeks aanbevelingen voor de gemeente en toekomstige circulaire wijkprojecten.
 • -

  Bevolkingsmonitor eerste kwartaal 2022

  In het eerste kwartaal is het inwonertal fors toegenomen, met zo’n duizend personen méér dan gemiddeld in dezelfde periode van vorige jaren. Het verhoogde aantal inschrijvingen heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Verder zien we dat de binnenlandse verhuisstromen kleiner zijn dan in dezelfde periode vorig jaar.
 • -

  Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2021

  De gemeente Rotterdam voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit onder cliënten die jeugdzorg ontvangen. Dit rapport geeft de ervaringen weer van 461 Rotterdamse cliënten die in 2020 jeugdzorg kregen. Aan het onderzoek namen twee groepen cliënten deel: cliënten die basishulp ontvangen van een wijkteam en cliënten die specialistische hulp ontvangen van een zorgaanbieder.

Ouder nieuws