Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Bevolkingsmonitor juli 2022

  Op 1 juli staan er ruim 4.400 personen méér ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) dan op 1 januari. Dat is een forse groei, onder anderen mogelijk gemaakt door de oplevering van nieuwe woningen. Verder zien we demografische effecten van de oorlog in Oekraïne en de noodopvang voor vluchtelingen die is gerealiseerd.
 • -

  Onderweg in de Metropoolregio 2018 - 2021

  Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

  Het rapport gaat in op het bezit en gebruik van vervoermiddelen, aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag naar motief, (hoofd)vervoermiddel, afstandsklasse en dag in de week in de jaren 2018 tot en met 2021. Om het effect van de lockdown van sinds half maart 2020 weer te geven, zijn de gegevens over 2020 tevens uitgesplitst naar vóór en vanaf 16 maart 2020. De gegevens zijn steeds weergegeven voor heel Nederland, de Metropoolregio, de voormalige stadsregio Rotterdam inclusief en exclusief Rotterdam, het voormalige Stadsgewest Haaglanden inclusief en exclusief Den Haag, de stad Rotterdam, de stad Den Haag en enkele onderverdelingen binnen de Metropoolregio en deze steden. Ook bevat dit Tabellenrapport enkele vergelijkingen tussen de vier grote steden.
 • -

  Samenwerken in de buitenruimte Evaluatie convenant 2.0

  In 2018 is het Convenant Samenwerken in de buitenruimte, versie 2.0 Verlenging, verdieping, verbreding ondertekend. Met een online vragenlijst is de samenwerking tussen de convenantspartijen Evides, Stedin en de gemeente Rotterdam geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn te lezen in dit rapport.
 • -

  Terugkoppeling bij initiatieven

  Uit onderzoek blijkt dat een minderheid van de initiatiefnemers tevreden is met de terugkoppeling die zij krijgen vanuit de gemeente. Op 26 november 2020 is de motie: ‘Streven naar meer tevredenheid onder Rotterdamse initiatiefnemers’ aan-genomen. In deze motie is vastgelegd dat de gemeente moet komen met een concrete streefwaarde voor de tevredenheid van Rotterdamse initiatiefnemers op het gebied van terugkoppeling van de gemeente tijdens het samenwerkingsproces.

  Op zoek naar relevante variabelen om de tevredenheid van Rotterdamse initiatiefnemers te meten, hebben we hen geïnterviewd. Daarbij is ook gebruik gemaakt van een door OBI ontwikkelde scorekaart. Alle initiatiefnemers uit dit onderzoek hebben hun initiatief ingediend via het in 2020 opgerichte initiatievenloket.

  De ervaringen van initiatiefnemers met de gemeentelijke dienstverlening bleken divers en varieerden van heel positief tot heel negatief. Dit onderzoek maakt inzichtelijk dat het zorgvuldig evalueren van de ervaringen van initiatiefnemers complex is en vraagt om meer stroomlijning in het proces van behandeling en begeleiding van initiatieven.

  Op basis van dit onderzoek is het niet mogelijk om een concrete streefwaarde voor de tevredenheid van Rotterdamse initiatiefnemers te formuleren. Het onderzoek geeft wel handvatten om de scorekaart verder door te ontwikkelen zodat deze op termijn de tevredenheid van initiatiefnemers op kwantitatieve wijze kan monitoren.

 • -

  NOC*NSF Sportdeelname Index Rotterdam, november

  Sportdeelname Index november 2021. Deze maand zijn er voor het eerst vragen gesteld over gamen en esports. Ook zijn de gevolgen van de Corona maatregelen op sportdeelname weer gemeten.
 • -

  Evaluatie Totaalaanpak nazorg (jeugd)detentie

  Evaluatie van de pilot Totaalaanpak nazorg (jeugd)detentie. In deze pilot kregen twaalf ex-gedetineerde jongeren langdurige, intensieve begeleiding van een jongerencoach van het wijkteam. Het onderzoek bestond uit een procesevaluatie en een casusonderzoek.

Ouder nieuws