Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Bevolkingsmonitor juli 2021

  Op 1 juli waren er bijna even veel Rotterdammers als op 1 januari. Er zijn verschillende ontwikkelingen aan de gang. Enerzijds vertrekken meer personen naar andere gemeenten dan zich daarvandaan in Rotterdam vestigen. Anderzijds groeit het inwonertal van sommige gebieden, in verband met nieuwbouw opleveringen.
 • -

  Segregatiemonitor primair onderwijs

  Centraal in het onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam staat kansengelijkheid binnen het onderwijs. Vanuit dit oogpunt segregatie in het onderwijs in kaart gebracht. Met onderwijssegregatie wordt bedoeld een ongelijke verdeling van leerlingen over scholen op basis van ongelijkheden in termen van sociaaleconomische, etnische of andere kenmerken ten opzichte van de woonomgeving.

   

  In de segregatiemonitor primair onderwijs wordt gekeken naar onderwijssegregatie op basis van de sociaaleconomische positie van leerlingen (gemeten door het ouderlijk opleidingsniveau) en hun migratieachtergrond.

  Onder de leerlingen stijgt in de periode 2012/2013 tot en met 2019/2020 het aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders en daalt het aandeel leerlingen met een niet-Westerse migratieachtergrond. De stijging van aandeel hoogopgeleide ouders komt door de toename van hoogopgeleide ouders met een niet-Westerse achtergrond. Onder de leerlingen neemt de derde generatie toe.

  In de periode 2012/2013 tot en met 2019/2020 neemt het aandeel scholen toe waar meer dan 80% van de leerlingen hoogopgeleide ouders hebben en tegelijkertijd is er een afname van het aandeel scholen met een laag aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders (20% of minder). Er is een verschuiving in segregatie: er komen scholen bij die vooral leerlingen hebben met hoogopgeleide ouders.

  In deze periode nam het aandeel scholen waarvan meer dan 80% van de leerlingen een niet-Westerse migratie-achtergrond hebben af. Het aandeel scholen met 20% of minder leerlingen met een niet-Westerse migratieachtergrond is licht gestegen. De laatste schooljaren bleef dit ongeveer gelijk.

  Het aandeel basisscholen dat een afspiegeling vormt van de wijk naar beide achtergrondkenmerken is al jaren redelijk stabiel.

 • -

  Segregatiemonitor voortgezet onderwijs

  Centraal in het onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam staat kansengelijkheid binnen het onderwijs. Vanuit dit oogpunt segregatie in het onderwijs in kaart gebracht. Met onderwijssegregatie wordt bedoeld een ongelijke verdeling van leerlingen over scholen op basis van ongelijkheden in termen van sociaaleconomische, etnische of andere kenmerken ten opzichte van de woonomgeving.

   

  In de segregatiemonitor voortgezet onderwijs wordt gekeken naar onderwijssegregatie op basis van de sociaaleconomische positie van leerlingen (gemeten door het ouderlijk opleidingsniveau) en hun migratieachtergrond.

  Onder de leerlingen stijgt in de periode 2012/2013 tot en met 2019/2020 het aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders tot bijna de helft van de leerlingen. Het aandeel leerlingen met een niet-Westerse migratieachtergrond daalt naar

  42%. De stijging van aandeel hoogopgeleide ouders komt in de laatste jaren door de toename van hoogopgeleide ouders met een (niet-)Westerse achtergrond. Onder de leerlingen neemt de derde generatie toe.

  In de onderzoeksperiode is het aandeel schoolvestigingen met een laag aandeel leerlingen waarvan de ouders hoogopgeleid zijn (20% of minder) afgenomen. Daarentegen neemt het aandeel scholen met een hoog aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders (meer dan 80%) toe. De segregatie verschuift.

  Het aandeel scholen met veel leerlingen met een niet-Westerse achtergrond (meer dan 80%) neemt af en het aandeel scholen met weinig leerlingen met een niet-Westerse achtergrond (20% of minder) neemt toe. Ook hier is er een verschuiving in de segregatie.

  In het voortgezet onderwijs zien we dat hoe hoger het onderwijsniveau van de leerlingen is hoe hoger het aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders. Onderadvisering en schoolkeuzes zijn factoren die volgens de literatuur hierbij een rol kunnen spelen. De toename van het aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders is te vinden op alle scholen behalve de scholen die alleen onderwijs aanbieden op het niveau vmbo-basis/kader en/of praktijkonderwijs.

  Op scholen die enkel praktijkonderwijs en/of vmbo aanbieden zitten veel leerlingen met een niet-Westerse mi-gratieachtergrond en op havo/vwo- of vwo-scholen weinig. Op de meeste schooltypen neemt het aandeel leerlingen met een niet-Westerse migratieachtergrond af. Alleen op schoolgemeenschappen is dat niet zo, daar is het aandeel iets toegenomen.

 • -

  Investeren in scholing: verrijken van menselijk kapitaal of kostenpost? Een verkennend onderzoek.

  Wat betekent de inzet van technologische ontwikkelingen zoals automatisering en robotisering voor de personeelsstrategieën van bedrijven? Dit verkennende onderzoek gaat over keuzes die organisaties in de logistiek en verpleging, verzorging en thuiszorg maken ten aanzien van scholing en ontwikkeling in deze context van voortschrijdende invloed van technologie. We diepen motieven van bedrijven uit en kijken naar verschillen tussen de twee sectoren en tussen bedrijven. Het onderzoek hoopt hiermee handvatten te geven voor het arbeidsmarkt- en werkgeversbeleid.

 • -

  Esports

  Esports maakt de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling door. Esports als de wedstrijdvorm van computerspellen wint enorm aan populariteit en wordt steeds meer gezien als ‘echte’ sport. Vanwege de toenemende populariteit wil de gemeente esports verbinden met de ‘reguliere’ sporten met als doel zoveel mogelijk Rotterdamse kinderen en jongeren in beweging te krijgen en te houden. Gemeente Rotterdam wil zich ontwikkelen tot voorloper wat betreft kennis over en benutten of inzetten van esports. Het huidige onderzoek geeft antwoord op de vragen: wat betekent esports, wat zijn kenmerken zijn van esporters, wat zijn effecten van esports (sociaal, mentaal en fysiek) en hoe sluit je aan bij de behoefte van groepen die zich tot esports aangetrokken voelen?

   

 • -

  Werkgelegenheid en energietransitie 2011-2020*

  Monitor over de aantallen werknemers in bedrijven waarvan de hoofdactiviteiten direct gerelateerd zijn aan de energietransitie of de fossiele energiesector, gebaseerd op schattingen met behulp van microdata van het CBS.

Ouder nieuws